پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2016-05-14

عنوان : ( lمقایسه اثر دو نوع نوشابه ورزشی معمولی و انرژی زا طی یک جلسه تمرین بی هوازی بر شاخص های همو دینامیک ورزشکاران رشته های قدرتی )

نویسندگان: مهرداد فتحی , پیام عباسیان مهر , بهمن جباری , محسن بختیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه آماری آن متشکل از 14 ورزشکار رشته های قدرتی (2.1±23.87) سال، قد(11.24±177) سانتی متر و وزن(7.98±82.77) کیلوگرم بود که به صورت داوطلبانه در دو گروه کنترل(7 نفر) و تجربی (7 نفر) در این پژوهش شرکت کردند.آزمودنی ها با احراز شرایطی چون عدم مصرف دارو و ترکیبات حاوی مواد انرژی زا، عدم سابقه بیماری متابولیکی، عدم استعمال دخانیات، شرکت کردند. سپس مقرر گردید که آزمودنی ها در زمان تعیین شده راس ساعت 8 صبح و بصورت ناشتا در محل آزمون حاضر شوند. در مرحله اول، آزمودنی ها بعد از گرفتن ضربان و فشار خون، بدون اطلاع از نوع نوشیدنی اقدام به مصرف نمودند و آزمون وینگیت از آنها گرفته شد. تست دوم دو ساعت بعد از انجام آزمون از آزمودنی ها گرفته شد. حداکثر ضربان قلب بادستگاه ضربان سنج پلار FT4 و فشار خون با فشارسنج بازویی مدیسانا MTP-51047 انجام شد. در بررسی آماری داده ها از تی مستقل در محیط SPSS نسخه 19 استفاده شد.

کلمات کلیدی

نوشابه ورزشی معمولی و انرژی زا.جلسه تمرین بی هوازی.شاخص های همو دینامیک.ورزشکاران رشته های قدرتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056293,
author = {فتحی, مهرداد and عباسیان مهر, پیام and بهمن جباری and محسن بختیاری},
title = {lمقایسه اثر دو نوع نوشابه ورزشی معمولی و انرژی زا طی یک جلسه تمرین بی هوازی بر شاخص های همو دینامیک ورزشکاران رشته های قدرتی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوشابه ورزشی معمولی و انرژی زا.جلسه تمرین بی هوازی.شاخص های همو دینامیک.ورزشکاران رشته های قدرتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T lمقایسه اثر دو نوع نوشابه ورزشی معمولی و انرژی زا طی یک جلسه تمرین بی هوازی بر شاخص های همو دینامیک ورزشکاران رشته های قدرتی
%A فتحی, مهرداد
%A عباسیان مهر, پیام
%A بهمن جباری
%A محسن بختیاری
%J پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2016

[Download]