پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2016-05-14

عنوان : ( بررسی تاثیر یک برنامه منتخب کار با وزنه(سوپرست متقابل)به دو روش هرمی و هرمی واژگون برقدرت عضلات و نیمرخ مهارتی والیبالیست های مرد )

نویسندگان: محسن ده باشی , کوروش بهادری , مهرداد فتحی , بهاره کتابدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. نمونه آماری این تحقیق شامل 24 والیبالیست مرد منتخب شهرستان بجنورد با میانگین سنی 31/3± 25/30 سال؛ قد 04/6±47/184 سانتی متر؛ وزن 31/8±17/71 کیلوگرم بودند؛ گروه تجربی1 روش تمرینی با وزنه هرمی(با شدت‌های 50، 75 و 95 درصد یک تکرار بیشینه) و گروه تجربی 2 روش تمرینی با وزنه هرمی معکوس(با شدت‌های 95، 75 و 50 درصد یک تکرار بیشینه) را به مدت هشت هفته، در هر هفته 3 جلسه 60 دقیقه‌ای به صورت روز در میان انجام دادند. پیش و پس از دوره تمرین ویژگی‌های آنتروپومتریک(قد و وزن) 1RM و نیم رخ مهارتی والیبالیست‌ها مشاهده شد. ایستگاه‌های تمرینی بدین صورت بود که ایستگاه اول شامل تمرینات سوپرست متقابل عضلات جلو بازو و پشت بازو، ایستگاه دوم سوپرست متقابل عضلات چهار سر و همسترینگ و ایستگاه سوم سوپرست متقابل عضلات سینه‌ای و پشتی به دو روش هرمی و هرمی معکوس بود. اندازه‌گیری نیمرخ مهارتی به روش اندازه‌گیری که در کتاب فریده هادوی بود ضمن اینکه یک تکرار بیشینه آزمودنی‌ها نیز با استفاده از فرمول گرفته شد. برای تعیین تفاوت های بین گروهی از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری (05/0>p) استفاده شد.

کلمات کلیدی

تمرینات کار با وزنه.هرمی و هرمی واژگون.قدرت عضلات.نیمرخ مهارتی والیبالیست های مرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056294,
author = {ده باشی, محسن and کوروش بهادری and فتحی, مهرداد and کتابدار, بهاره},
title = {بررسی تاثیر یک برنامه منتخب کار با وزنه(سوپرست متقابل)به دو روش هرمی و هرمی واژگون برقدرت عضلات و نیمرخ مهارتی والیبالیست های مرد},
booktitle = {پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرینات کار با وزنه.هرمی و هرمی واژگون.قدرت عضلات.نیمرخ مهارتی والیبالیست های مرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر یک برنامه منتخب کار با وزنه(سوپرست متقابل)به دو روش هرمی و هرمی واژگون برقدرت عضلات و نیمرخ مهارتی والیبالیست های مرد
%A ده باشی, محسن
%A کوروش بهادری
%A فتحی, مهرداد
%A کتابدار, بهاره
%J پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2016

[Download]