پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2016-05-14

عنوان : ( تاثیر دو برنامه هشت هفته ای تمرینات محوری با و بدون استفاده از توپ فیزیوبال بر بازیکنان بدمنتون دختر )

نویسندگان: مریم جوانمرد , مهرداد فتحی , بهاره کتابدار , الهام مرادقلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی بود که در آن 20 نفر از دختران در گروه سنی (15-17) ساله در 2 گروه: گروه تجربی 1(با توپ فیزیوبال)، گروه تجربی 2 (بدون توپ فیزیوبال) تقسیم بندی شدند. برنامه تمرینات به‌مدت 8 هفته به‌طول انجامید. هر هفته شامل 3 جلسه تمرین 45-30 دقیقه‌ای بود. این برنامه تمرینی توسط محقق و بر اساس اصول تمرینات محوری دارای ویژگی‌هایی همچون سیستماتیک بودن، فزاینده، عملکردی، تأکید بر فعال سازی عضلات در طیف کامل تولید نیرو، کاهش نیرو و پایدارسازی پویا طراحی شده بود. آزمودنی‌های در طول 8 هفته به انجام تمرینات پرداختند و بعد از پایان 8 هفته آزمون‌های توان بی‌هوازی، چابکی، تعادل، توان (قدرت انفجاری) و استقامت عضلانی را در شرایط رعایت تغذیه یکسان و دوری از مصرف هرگونه ماده محرک،انجام دادند. نتایج تفاوت بین گروه ها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین t زوجی در محیط نرم افزار spss نسخه 21 محاسبه شد.

کلمات کلیدی

تمرینات محوری .توپ فیزیوبال.شاخص های عملکردی.بازیکنان بدمنتون دختر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056295,
author = {مریم جوانمرد and فتحی, مهرداد and کتابدار, بهاره and الهام مرادقلی},
title = {تاثیر دو برنامه هشت هفته ای تمرینات محوری با و بدون استفاده از توپ فیزیوبال بر بازیکنان بدمنتون دختر},
booktitle = {پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرینات محوری .توپ فیزیوبال.شاخص های عملکردی.بازیکنان بدمنتون دختر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دو برنامه هشت هفته ای تمرینات محوری با و بدون استفاده از توپ فیزیوبال بر بازیکنان بدمنتون دختر
%A مریم جوانمرد
%A فتحی, مهرداد
%A کتابدار, بهاره
%A الهام مرادقلی
%J پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2016

[Download]