پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2016-05-14

عنوان : ( مقایسه برخی ویژگی های آنروپومتریک.جسمانی حرکتی و مهارتی بازیکنان موفق فوتبال استان خراسان شمالی با بازیکنان موفق فوتبال خراسان جنوبی در رده سنی 10 تا 13 سال )

نویسندگان: مهرداد فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی مقایسه‌ای است و جامعه آماری این پژوهش را تمامی بازیکنان نونهال موفق(10-13 ساله) در رشته فوتبال در دو استان خراسان شمالی و جنوبی تشکیل می‌دهند. جهت انجام تحقیق، تعداد 50 نفر از این نونهالان فوتبالیست در دو استان انتخاب شدند؛ 25 نفر از استان خراسان شمالی و 25 نفر از استان خراسان جنوبی. از شهرستان اسفراین 9 نفر، شیروان 8 نفر و بجنورد نیز 8 نفر از فوتبالیست‌هایی که در سطح آموزشگاه‌های استان فعالیت داشته و حداقل در تیم آموزشگاه‌های شهرستان خود حضور داشتند انتخاب گردیدند. در استان خراسان جنوبی نیز تعداد 25 نفر از فوتبالیست‌های نونهال فعال در تیم آموزشگاه‌های بیرجند انتخاب شدند. مؤلفه‌های آنتروپومتریکی، جسمانی، حرکتی و مهارتی مورد ازمون قرار گرفتند.. همچنین برای تعیین تفاوت های بین گروهی از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری (05/0>p) در محیط spss نسخه 21 صورت پذیرفت.

کلمات کلیدی

, ویژگی های آنروپومتریکی, جسمانی حرکتی و مهارتی, بازیکنان موفق فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056296,
author = {فتحی, مهرداد},
title = {مقایسه برخی ویژگی های آنروپومتریک.جسمانی حرکتی و مهارتی بازیکنان موفق فوتبال استان خراسان شمالی با بازیکنان موفق فوتبال خراسان جنوبی در رده سنی 10 تا 13 سال},
booktitle = {پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویژگی های آنروپومتریکی،جسمانی حرکتی و مهارتی،بازیکنان موفق فوتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه برخی ویژگی های آنروپومتریک.جسمانی حرکتی و مهارتی بازیکنان موفق فوتبال استان خراسان شمالی با بازیکنان موفق فوتبال خراسان جنوبی در رده سنی 10 تا 13 سال
%A فتحی, مهرداد
%J پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2016

[Download]