طلوع بهداشت, دوره (6), شماره (54), سال (2016-3) , صفحات (149-162)

عنوان : ( ارزیابی زیست محیطی (EIA) و مکان یابی بهینه محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روش GIS ،SAW و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی شهر یزد) )

نویسندگان: سارا گیلوری , علیرضا مظلومی بجستانی , ناصر حافظی مقدس , سید علی مظهری , علیرضا سرسنگی علی ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید پسماند از هر منشا به مفهوم تولید انواع آلاینده ها است. هرگونه طرح غیر اصولی برای دفع این مواد و اصولاً وجود این مواد دارای اثرات نامطلوب زیست محیطی می باشد. از این رو برای مدیریت بهداشت شهری ارزیابی اثرات مثبت و منفی پروژ ههای مهندسی- بهداشتی مؤثر بر محیط زیست مانند احداث لندفیل، امری ضروری است. (EIA: Environmental روش بررسی: این مطالعه با هدف مکا نیابی و ارزیابی اثرات زیس تمحیطی یزد با استفاده (MSW: Municipal Solid Waste) مکان دفن پسماند جامد شهری Impact Assessment از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. به همین منظور، لای ههای مورد نیاز این روش تهیه شد تا طی 3 مرحله شامل: مکان یابی مناطق مستعد دفن، بازدید صحرایی جهت بررسی خصوصیات مناطق مستعد و انجام ارزیابی زیست محیطی با استفاده از ماتریس لئوپولد جهت رتبه بندی مناطق و انتخاب بهینه ترین مکان، جایگاه مناسب تعیین گردد. یافته ها: با استفاده از لایه های متعدد از قبیل: زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از محدوده شهر، شیب، فاصله از جاده، پوشش گیاهی، نفوذپذیری و هیدرولوژی، مکانیابی و وزندهی به این لایه ها با روش ساده صورت گرفت. در نتیجه 4 جایگاه در رده مناسب قرار (SAW: Simple additive weighting) افزایشی گرفتند. منطقه 1(با مختصات مرکزی طول: (Matrix Leopold) نتیجه گیری: با استفاده از روش ماتریس لئوپولد 256915 متری و عرض: 3540127 متری) به عنوان مکان بهینه جهت دفن بهداشتی - مهندسی مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, ارزیابی زیست محیطی, دفن بهداشتی, ماتریس لئوپولد, پسماندجامد شهر یزد, سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056297,
author = {سارا گیلوری and علیرضا مظلومی بجستانی and حافظی مقدس, ناصر and سید علی مظهری and علیرضا سرسنگی علی ابادی},
title = {ارزیابی زیست محیطی (EIA) و مکان یابی بهینه محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روش GIS ،SAW و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی شهر یزد)},
journal = {طلوع بهداشت},
year = {2016},
volume = {6},
number = {54},
month = {March},
issn = {1728-5127},
pages = {149--162},
numpages = {13},
keywords = {ارزیابی زیست محیطی، دفن بهداشتی، ماتریس لئوپولد، پسماندجامد شهر یزد، سیستم اطلاعات جغرافیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی زیست محیطی (EIA) و مکان یابی بهینه محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روش GIS ،SAW و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی شهر یزد)
%A سارا گیلوری
%A علیرضا مظلومی بجستانی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A سید علی مظهری
%A علیرضا سرسنگی علی ابادی
%J طلوع بهداشت
%@ 1728-5127
%D 2016

[Download]