همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای، دانشگاه بیرجند , 2016-05-11

عنوان : ( بررسی معادل های واژه تقوی در بیست ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن مجید )

نویسندگان: مسعود خوش سلیقه , الهام آقاملائی جواران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«تقوی» از واژهایی است که در قرآن مجید بارها تکرار شده است و این تکرار بیانگر اهمیت ویژه مفهوم این واژه می¬باشد. با توجه به اهمیت و بسامد بیش این واژه در بیش از دویست آیه از آیات مختلف قرآن مجید، چنین میتوان گفت که انتقال مجموعه کامل مؤلفههای معنایی تقوی در ترجمه آیات قرآن مجید امری ضروری است. هدف این پژوهش بررسی دامنه معنایی معادلهای کلمه تقوی در ترجمههای انگلیسی و فارسی قرآن می باشد. برای جمعآوری اطلاعات موردنیاز از بیست ترجمه منتخب و برجسته قرآن کریم شامل ده ترجمه فارسی و ده ترجمه انگلیسی استفاده شد. سی آیه از میان بیش از دویست آیه در قرآن کریم که مفهوم و واژه تقوی در آنها استفادهشده بهطور تصادفی انتخابشده و اصل و ترجمههای آنها بررسی شدند. با استفاده از این نمونه سه زبانه از آیات، بسامد و درصد استفاده از معادلهای واژه تقوی در بافتار عربی در ترجمههای فارسی و انگلیسی آنها بررسی شدند و موردبحث قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, تقوی, مولفه های معنایی, ترجمه قرآن, فارسی, انگلیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056359,
author = {خوش سلیقه, مسعود and آقاملائی جواران, الهام},
title = {بررسی معادل های واژه تقوی در بیست ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن مجید},
booktitle = {همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای، دانشگاه بیرجند},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {تقوی، مولفه های معنایی، ترجمه قرآن، فارسی، انگلیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی معادل های واژه تقوی در بیست ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن مجید
%A خوش سلیقه, مسعود
%A آقاملائی جواران, الهام
%J همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای، دانشگاه بیرجند
%D 2016

[Download]