مدیریت نظامی, دوره (15), شماره (60), سال (2016-3) , صفحات (1-33)

عنوان : ( طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد )

نویسندگان: امیرحسین اخروی , علیرضا پویا , شمس الدین ناظمی , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط دفاعی، تصمیم¬گیری صحیح یکی از مسائل کلیدی است که می¬تواند شرایط را برای طرفینِ درگیری دستخوش تغییر نماید. یکی از مهمترین مسائل آن است که فرمانده عملیات تعیین نماید هریک از اهداف مهاجم باید با کدام سلاح مورد اصابت قرار گیرد. مسأله تحقیق حاضر آن است که در موقعیت درگیری نیروهای خودی با دشمن (اهداف)، اهداف را از یک سو «باتوجه به میزان تهدید، اهمیت هریک از اهداف و ارزیابی وضعیت آنها با عنایت به پویایی صحنه نبرد»، و از سوی دیگر «باتوجه به توانمندی مقرهای خودی در انهدام اهداف، احتمال اصابت و ریسک درگیری با هرکدام از اهداف»، طبقه¬بندی و یک دید کلی را برای فرمانده عملیات فراهم نماید که درقالب یک نمودار دو بعدی، سناریوهای درگیری هریک از مقرهای خودی مشخص می¬شود. محورهای این نمودار دوبعدی درقالب 4 ناحیه و هرناحیه یک سناریوی درگیری تعریف می¬شوند که بااستفاده از تلفیق تکنیک¬های تصمیم¬گیری فازی/قطعی و با ایده¬ای ترکیبی از ماتریس¬های دوبعدی محاسبه شده‏است. در راستای آزمون مدل، تیم خبرگان دانشی و عملیاتی و نیز داده-های مورد نیاز جهت تعریف موقعیت فرضی نبردِ 3 مقر با 7 هدف، از طرف یکی از پژوهشکده¬های وزارت دفاع معرفی و تأمین شده¬اند. نرم¬افرازی در محیط اکسل طراحی شد که امکان بررسی شرایط لحظه به لحظه را باتوجه به داده¬های حاصل از تابع توزیع یکنواخت برای حداکثر 10 مقر و 20 هدف داراست. درنهایت باتوجه به تحلیل داده¬های واقعی از خبرگان و موقعیت فرضی نبرد در خروجی مدل، هریک از اهداف به 3 مقر فرضی تخصیص داده شدند.

کلمات کلیدی

, مدیریت نبرد, سناریوهای درگیری, ارزیابی تهدید, درجه ریسک, پورتفولیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056371,
author = {اخروی, امیرحسین and پویا, علیرضا and ناظمی, شمس الدین and کاظمی, مصطفی},
title = {طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد},
journal = {مدیریت نظامی},
year = {2016},
volume = {15},
number = {60},
month = {March},
issn = {1735-5699},
pages = {1--33},
numpages = {32},
keywords = {مدیریت نبرد، سناریوهای درگیری، ارزیابی تهدید، درجه ریسک، پورتفولیو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد
%A اخروی, امیرحسین
%A پویا, علیرضا
%A ناظمی, شمس الدین
%A کاظمی, مصطفی
%J مدیریت نظامی
%@ 1735-5699
%D 2016

[Download]