گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (2), شماره (58), سال (2016-5) , صفحات (25-36)

عنوان : ( بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نغندر , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی , پرویز رضوانی مقدم , شمسعلی رضازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ترشک وحشی یا ساق ترشک (Rumex turcomanicus Czerep) یکی از گیاهان بومی با ارزش با مصارف سبزی و دارویی متعلق به خانواده علف هفت‌بند است که به طور وحشی در شمال شرق ایران رشد می کند و برگ‌های تازه آن در بین افراد بومی این مناطق مصرف بالایی دارد. علی‌رغم مصرف بالای این گیاه اطلاعات کمی از ترکیبات و خواص این گیاه وجود دارد. هدف: هدف این تحقیق ارزیابی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی مهم در اندام هوایی و ریشه این گیاه طی مراحل مختلف نموی بود. روش بررسی: گیاهان طی چهار مرحله نموی مختلف شامل مراحل رشد رویشی (رزت)، تورم جوانه انتهایی ساقه گلدهنده، گلدهی کامل و رسیدن بذر، از رویشگاه طبیعی گیاه جمع‌آوری شده و پس از جداسازی به قسمت هوایی و ریشه، خشک شده و مقادیر آسکوربیک اسید اندام هوایی، اگزالیک اسید اندام هوایی، فنل و فلاونوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام‌های هوایی و ریشه، طی چهار مرحله‌ی نموی به روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری شد. نتایج: نتایج نشان داد که مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فنولی و فلاونوئید و همچنین فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا در‌ هر دو اندام هوایی و ریشه (با مقادیر بالاتر این ترکیبات در ریشه نسبت به اندام هوایی) وجود دارد. بیشترین مقادیر فنول، فلاونوئید، اگزالیک اسید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام هوایی در مرحله رسیدن بذر و حداکثر میزان آسکوربیک اسید در مرحله تورم جوانه انتهایی ساقه گلدهنده مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان فنول و فلاونوئید کل ریشه در مرحله تورّم جوانه انتهایی ساقه گلدهنده و بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی در مرحله رسیدن بذر حاصل شد. همبستگی منفی بالایی بین میزان آسکوربیک اسید و اگزالیک اسید عصاره اندام هوایی مشاهده شد. نتیجه‌گیری: مقادیر ترکیبات فیتوشیمیایی در گیاه ترشک وحشی تحت تأثیر مرحله نموی و اندام مورد استفاده متفاوت می‌باشد و با افزایش سن گیاه از میزان آسکوربیک اسید اندام هوایی کاسته شده و میزان اگزالیک اسید افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, Rumex turcomanicus Czerep, آسکوربیک اسید, اگزالیک اسید, فعالیت آنتی‌اکسیدانی, فنول کل, همبستگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056372,
author = {علیرضائی نغندر, مرتضی and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین and رضوانی مقدم, پرویز and شمسعلی رضازاده},
title = {بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2016},
volume = {2},
number = {58},
month = {May},
issn = {2717-204X},
pages = {25--36},
numpages = {11},
keywords = {Rumex turcomanicus Czerep، آسکوربیک اسید، اگزالیک اسید، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فنول کل، همبستگی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A شمسعلی رضازاده
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 2717-204X
%D 2016

[Download]