دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران , 2016-05-21

عنوان : ( پیش بینی و تایید in silico بیان ژنهای ریزRNA کروموزوم 20 گوسفند )

نویسندگان: وحیده عباسی , علی جوادمنش , محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزRNAها گروهی از RNAهای غیر کد کننده به طول 22 نوکلئوتیدی هستند که از طریق اتصال به mRNA بیان ژن را تنظیم میکنند. این گروه از RNAها دارای وظایف گستردهای هستند از جمله وظایف آنها میتوان به نقشی که در مراحل رشد و نمو و همچنین در ایمنی موجود زنده ایفا میکنند، اشاره کرد. با وجود مطالعات زیادی که در مورد ریزRNAها انجام شده است اما هنوز در مورد ریزRNAهای گونهی گوسفند اطلاعات موجود بسیار کم است. در این مطالعه پس از پیش بینی اولیه ریز RNAو فیلتر کردن نتایج بر اساس معیار های مناسب، نتایج حاصل با اورتولوگها در موجودات مختلف مقایسه و در نهایت بررسی in silico بیان ریزRNA های نهایی در بافتهای مختلف بررسی شد. در کل بیش از 400 ریزRNA در کروموزوم شماره 20 گوسفند پیش بینی شد که تعداد 97 ریزRNA که بیان آنها در دادههای ترنسکریپتوم بافتهای مختلف گوسفند بالغ از جمله عضله، کبد، قلب، ریه، بافت چربی، کلیه، مغز، پوست تخمدان با روش in silico نیز تأیید شد. روش مورد استفاده در این مطالعه می تواند در پیدا کردن ریزRNA های جدید و تکمیل کردن بانک اطلاعاتی ریزRNA های گوسفند موثر باشد.

کلمات کلیدی

, ریزRNAها, بیوانفورماتیکی, گوسفند, تأیید in silico
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056416,
author = {عباسی, وحیده and جوادمنش, علی and نصیری, محمدرضا},
title = {پیش بینی و تایید in silico بیان ژنهای ریزRNA کروموزوم 20 گوسفند},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریزRNAها، بیوانفورماتیکی، گوسفند، تأیید in silico},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی و تایید in silico بیان ژنهای ریزRNA کروموزوم 20 گوسفند
%A عباسی, وحیده
%A جوادمنش, علی
%A نصیری, محمدرضا
%J دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2016

[Download]