سیاست علم و فناوری, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (17-30)

عنوان : ( سنجش عوامل مؤثر بر تمایز دانشگاههای برتر ایران و جهان در نظام رتبه بندی لیدن با استفاده از تحلیل تشخیصی )

نویسندگان: علیرضا پویا , منیره احمدی منش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجش و مقایسه کمی و کیفی انتشارات علمی دانشگاهها از شیوههای بسیار مفید ارزیابی نسبی تولیدات علمی بر مبنای امکانات و فرصتهای موجود است. در نظامهای رتبهبندی مختلف، ارزیابی تولیدات علمی بر مبنای شاخصهای مختلفی صورت میگیرد که آگاهی از این شاخصها و بررسی نقاط قوت و ضعف دانشگاهها با توجه به این شاخصها، جهتدهنده بسیار خوبی برای رسیدن به جایگاهی برتر و بهتر است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روشهای تحلیل واریانس چندمتغیره، وجود یا عدم وجود تفاوت جایگاه دانشگاههای ایران با دانشگاههای برتر جهان در نظام رتبهبندی لیدن بررسی و عوامل مؤثر بردلایل این تفاوت ها به کمک تحلیل تشخیصی مشخص گردد. برای تحقق این امر، دانشگاههای موجود در رتبهبندی پایگاهWeb of Scienceکه در سالهای2010-2013دارای تولید علمی بودند مورد بررسی قرار گرفته اند. به این صورت که 13 دانشگاه ایرانی موجود در نظام رتبه بندی لیدن به عنوان گروه یک، 25 دانشگاه هم رتبه با دانشگاههای ایران در این نظام به عنوان گروه دو و 25 دانشگاه برتر این نظام هم در گروه سه قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده هریک از شاخصهای تعداد مقالات، تعداد کل استنادات، تعداد کل استنادات بر اساس رشته و سال، تعداد استناد 1%، سهم انتشارات مشترک داخلی، سهم انتشارات مشترک فاصله طولانی، میانگین استنادات بر اساس رشته و سال باعث شده است دانشگاههای برتر ایران در جایگاهی پائینتر از دانشگاههای برترجهان قرار گیرند. همچنین ترکیب عواملی همچون تعداد و سهم انتشارات مشترک بینالمللی، تعداد انتشارات مشترک فاصله کوتاه، تعداد انتشارات مشترک فاصله طولانی، سهم استناد 1%، سهم انتشارات مشترک بین المللی، سهم انتشارات مشترک صنعت، سهم انتشارات مشترک فاصله کوتاه، سهم انتشارات مشترک فاصله طولانی باعث ایجاد تمایز بین این دو گروه از دانشگاهها شده است.

کلمات کلیدی

, نظام رتبه بندی لیدن, شاخص تأثیر, شاخص همکاری, علم سنجی, تحلیل تشخیصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056423,
author = {پویا, علیرضا and احمدی منش, منیره},
title = {سنجش عوامل مؤثر بر تمایز دانشگاههای برتر ایران و جهان در نظام رتبه بندی لیدن با استفاده از تحلیل تشخیصی},
journal = {سیاست علم و فناوری},
year = {2016},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-0840},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {نظام رتبه بندی لیدن، شاخص تأثیر، شاخص همکاری، علم سنجی، تحلیل تشخیصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش عوامل مؤثر بر تمایز دانشگاههای برتر ایران و جهان در نظام رتبه بندی لیدن با استفاده از تحلیل تشخیصی
%A پویا, علیرضا
%A احمدی منش, منیره
%J سیاست علم و فناوری
%@ 2008-0840
%D 2016

[Download]