همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی , 2015-09-30

عنوان : ( تاثیر تمرینات چی¬رانینگ بر میزان درد ، دامنه حرکتی مچ پا و تعادل پویای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت )

نویسندگان: منیره شاه پسند , ناهید خوشرفتاریزدی , الهام حکاک دخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: شین¬اسپلینت دردی است که در قدام ساق پا ایجاد شده وهدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات چی¬رانینگ بر میزان درد، دامنه حرکتی مچ پا و تعادل پویای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت بود. روش¬ شناسی: در این تحقیق نیمه تجربی ، 36 نفر مبتلا به درد ساق پا انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (18=n) و تجربی (18=n) تقسیم بندی شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت هشت هفته، تمرینات چی-رانینگ را انجام دادند و گروه کنترل نیز به تمرینات قبلی خود ادامه دادند. قبل و بعد از دوره¬¬¬¬ی تمرینی میزان درد، دامنه حرکتی مچ پا وتعادل پویا افراد اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار spss نسخه 21 و با آزمونهای تی مستقل و تی هتلینگ، در سطح معنی داری 0/05 انجام شد. یافته¬ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات چی رانینگ بر درد، دامنه حرکتی و تعادل پویا تأثیر معنی داری دارد (0/05>p ). بحث و نتیجه¬گیری: بنابرنتایج حاصله از این پژوهش، تمرینات چی¬رانینگ بر درد، دامنه حرکتی مچ پا و تعادل پویای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت اثر مثبت و معنی¬داری داشت.

کلمات کلیدی

, چی رانینگ, شین اسپلینت, تعادل, دامنه حرکتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056442,
author = {شاه پسند, منیره and خوشرفتاریزدی, ناهید and حکاک دخت, الهام},
title = {تاثیر تمرینات چی¬رانینگ بر میزان درد ، دامنه حرکتی مچ پا و تعادل پویای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت},
booktitle = {همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {چی رانینگ، شین اسپلینت، تعادل، دامنه حرکتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرینات چی¬رانینگ بر میزان درد ، دامنه حرکتی مچ پا و تعادل پویای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت
%A شاه پسند, منیره
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A حکاک دخت, الهام
%J همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
%D 2015

[Download]