علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (8), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (1-10)

عنوان : ( اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک )

نویسندگان: مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مصادیق تغییر اقلیم، تغییر میزان گازهای گلخانه¬ای در اتمسفر کره زمین است پیش¬بینی می‌شود افزایش دی‌اکسید¬‌کربن بتواند بر موازنه انرژی تشعشعی و در نتیجه اقلیم جهان تاثیر بگذارد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات غنی¬سازی دی‌اکسید¬‌کربن بر خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه¬های گیاهی دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک می¬باشد. این تحقیق در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد در قالب آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه غلظت دی‌اکسید¬‌کربن ۳۸۰ به عنوان شاهد، ۷5۰ و ۱۰۵0پی¬پی¬ام (به عنوان کرت اصلی) و دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس Yolde White و GCREC-Blue (به عنوان کرت فرعی) بود. با توجه به نتایج جدول آنالیز واریانس میتوان اینگونه بیان داشت که تنها اثر تیمار ساده دی‌اکسید¬‌کربن بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی¬دار شد که در این میان، بر صفات تعداد برگ، کربوهیدرات، کارتنوئید در سطح 5% و سایر صفات در سطح 1% تاثیر معنی¬داری داشت. عامل رقم و تیمار اثر متقابل رقم و دی‌اکسید¬‌کربن تنها بر میزان آنتوسیانین برگ در سطح 1 درصد اختلاف معنی¬دار نشان داد. در یک نگاه کلی، با افزایش غلظت دی‌اکسید¬‌کربن از 380 به ۱۰۵0پی¬پی¬ام تعداد برگ (% 86)، سطح برگ (% 27)، میزان کربوهیدرات (% 64)، کارتنوئید ( %43/2) ، آنتوسیانین (% 67/13) و کلروفیل کل به میزان 9/0 درصد افزایش یافت در حالیکه هدایت روزنه و میزان کلروفیل a و b روند کاهشی نشان دادند.

کلمات کلیدی

, آنتوسیانین, برگ, کارتنوئید, کربوهیدرات, کلروفیل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056444,
author = {نیکو, مهین and شور, محمود and تهرانی فر, علی and سعیدی پویا, الهام},
title = {اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2017},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-9082},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {آنتوسیانین، برگ، کارتنوئید، کربوهیدرات، کلروفیل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک
%A نیکو, مهین
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A سعیدی پویا, الهام
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2017

[Download]