هواشناسی کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (55-67)

عنوان : ( مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاری )

نویسندگان: شیده شمس , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , محمود شور , علی اکبر کامکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر غلظت دی اکسیدکربن و مقادیر مختلف آب آبیاری بر رشد و عملکرد گیاه عدس، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ،FC) 1200 بر رقم بیله سوار تحت چهار تیمار آبیاری ppm فردوسی مشهد صورت پذیرفت. در این تحقیق آثار افزایش غلظت دی اکسیدکربن از 400 به 800 و ٪50 ) تحت یک آزمایش بلوک کاملاَ تصادفی بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد افزایش غلظت دی اکسیدکربن از 400 به 800 و FC ٪75 و FC ،٪125FC 1200 به ترتیب موجب افزایش 21 و 50 درصدی عملکرد گیاه شده است که این افزایش در اثر افزایش 13 و 43 % جرم خشک 100 دانه و 7 و 4% تعداد ppm 28 و 22 % ارتفاع، جرم خشک ساقه و جرم خشک ریشه را به همراه دارد؛ ، غلاف ها می باشد. همچنین دو برابر شدن غلظت دی اکسیدکربن به ترتیب افزایش 15 59 و 39 % افزایش می دهد. از سوی دیگر دو و سه برابر شدن غلظت ، در حالی که 3 برابر شدن غلظت دی اکسیدکربن این پارامترها را به ترتیب 24 دی اکسیدکربن به ترتیب موجب کاهش 12 و 30 درصدی و معنی دار تبخیر- تعرق و کاهش 6 و 15 % میزان پروتئین موجود در دانه می گردد. لازم به ذکر است که کاهش میزان آب آبیاری کاهش تولید و نیز کاهش میزان پروتئین را به همراه دارد.

کلمات کلیدی

, دی اکسیدکربن, تبخیر- تعرق, وزن خشک, عملکرد, پروتئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056446,
author = {شمس, شیده and موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and شور, محمود and علی اکبر کامکار},
title = {مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاری},
journal = {هواشناسی کشاورزی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2345-3419},
pages = {55--67},
numpages = {12},
keywords = {دی اکسیدکربن، تبخیر- تعرق، وزن خشک، عملکرد، پروتئین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاری
%A شمس, شیده
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A شور, محمود
%A علی اکبر کامکار
%J هواشناسی کشاورزی
%@ 2345-3419
%D 2016

[Download]