کنگره ملی آموزش عالی ایران , 2016-04-14

عنوان : ( ارزیابان شایسته؛ ضرورتی انکارناپذیر در ارتقا کیفیت ارزشیابی از نظام های آموزش عالی )

نویسندگان: طاهره روضه , مرتضی کرمی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن جا که نظام های دانشگاهی نقش بارز و موثری را در تربیت و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد و شایسته در حوزه ها و زمینه های مختلف ایفا می کنند، بحث در خصوص کیفیت نظام های آموزش عالی یکی از مباحث مهم و اساسی این حوزه به شمار می رود. از سوی دیگر ارزشیابی، یکی از روش های مفید برای کسب اطمینان از کیفیت و موثر بودن آموزش ها، شناسایی نواقص موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد. یکی از عوامل مهم در اجرای اثربخش ارزشیابی ها بهره گیری از ارزیابان شایسته و با صالحیت در طراحی و اجرای ارزشیابی است که در استانداردهای ارزشیابی نیز به آن اشاره شده است. زمانی که ارزشیابی توسط یک ارزیاب شایسته انجام شود نتایج ارزشیابی از قابلیت اعتماد باالتری برخوردار خواهد بود. پژوهش حاضر به شیوه ی تحلیلی- استنتاجی انجام شده است. در این پژوهش یازده چارچوب شایستگی ارزیابان آموزشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در نهایت پنج حیطه ی بررسی نظام مند، تحلیل موقعیت، عملکرد حرفه ای، مدیریت پروژه و مهارت های بین فردی به عنوان حیطه های کلیدی برای ارزیابان شایسته مشخص گردید

کلمات کلیدی

, شایستگی ارزیاب, ارزشیابی, آموزش عالی, کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056448,
author = {روضه, طاهره and کرمی, مرتضی and مهرام, بهروز},
title = {ارزیابان شایسته؛ ضرورتی انکارناپذیر در ارتقا کیفیت ارزشیابی از نظام های آموزش عالی},
booktitle = {کنگره ملی آموزش عالی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شایستگی ارزیاب، ارزشیابی، آموزش عالی، کیفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابان شایسته؛ ضرورتی انکارناپذیر در ارتقا کیفیت ارزشیابی از نظام های آموزش عالی
%A روضه, طاهره
%A کرمی, مرتضی
%A مهرام, بهروز
%J کنگره ملی آموزش عالی ایران
%D 2016

[Download]