کنگره ملی آموزش عالی ایران , 2016-04-14

عنوان : ( ساختار بهینه تدوین و بازنگری برنامه درسی آموزش عالی: تجربه دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مرتضی کرمی , زهرا وقاری زمهریر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به سرعت تحوالت در جامعه، بازنگری و تغییر برنامه درسی بیش از پیش به ضرروتی اجتنابناپذیر در نظامهای آموزش دانشگاهی تبدیل شده است. در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفویض اختیار مناسبی به دانشگاهها داشته است که استفاده بهینه از این فرصت نیازمند طراحی و جاریسازی ساختار سازمانی مناسب در دانشگاه میباشد. در مقاله حاضر به آسیب شناسی تجربه ناموفق برخی از دانشگاهها در زمینه عدم استفاده شایسته از فرصت ارایه شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته شده است و از جمله مهمترین آسیبها میتوان به عدم وجود ساختار مناسب، عدم وجود نیروی متخصص برنامه درسی و عدم توانمندی اعضای هیأت علمی اشاره نمود. براین اساس پیش بینی ساختار مناسب یکی از الزامات ساماندهی بازنگری برنامه درسی در دانشگاهها میباشد. چهار مفروضه اصلی: تغییر یک فرآیند است نه یک رخداد، گروه آموزشی به عنوان واحد سازمانی اصلی بازنگری برنامه درسی، توجه به استقالل گروهها، ضرورت طراحی مداخالت مناسب جهت کاهش مقاومت، مبنای پایهگذاری ارکان اصلی این ساختار بود. تجربه دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس این مفروضات پیش بینی ساختار سه سطحی متشکل از شورای برنامهریزی درسی دانشکده، اداره برنامهریزی درسی دانشگاه و شورای برنامهریزی درسی دانشگاه میباشد. همچنین در سطح دانشکده نقشی تحت عنوان نماینده برنامه درسی دانشکده به عنوان تسهیلگر بازنگری و تغییر برنامه درسی پیش بینی شد.

کلمات کلیدی

, : بازنگری برنامه درسی, تدوین برنامه درسی, ارکان برنامهریزی درسی, تسهیلگر برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056449,
author = {کرمی, مرتضی and وقاری زمهریر, زهرا},
title = {ساختار بهینه تدوین و بازنگری برنامه درسی آموزش عالی: تجربه دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {کنگره ملی آموزش عالی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: بازنگری برنامه درسی، تدوین برنامه درسی، ارکان برنامهریزی درسی، تسهیلگر برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساختار بهینه تدوین و بازنگری برنامه درسی آموزش عالی: تجربه دانشگاه فردوسی مشهد
%A کرمی, مرتضی
%A وقاری زمهریر, زهرا
%J کنگره ملی آموزش عالی ایران
%D 2016

[Download]