دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی , 2016-05-16

عنوان : ( بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) )

نویسندگان: راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز تحت تأثیر سطوح کود دامی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1394 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح کود دامی (صفر، 15 و 30 تن در هکتار)و چهار رقم لوبیای قرمز (اختر، D-81083 ناز و گلی) بودند. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودند. نتایج نشان داد که اثر ساده کود دامی و رقم بر اکثر صفات مورد مطالعه معنی¬دار (05/0p≤) بود؛ با افزایش مصرف کود دامی اجزای عملکرد و عملکرد لوبیا افزایش یافت. مصرف کود دامی تا 15 و 30 تن در هکتار به دلیل بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک، موجب بهبود عملکرد دانه به ترتیب برابر با 7 و 15 درصد نسبت به شاهد شد. در بین ارقام بالاترین عملکرد دانه مربوط به رقم ناز (04/291 گرم بر متر مربع) بود و کمترین میزان به رقم اختر (63/236 گرم بر متر مربع) اختصاص داشت. بالاترین عملکرد دانه ارقام لوبیای قرمز در شرایط سطوح مصرف کود دامی به ترتیب برای گلی+مصرف 30 تن کود دامی (59/305 گرم در متر مربع) و اختر+ بدون مصرف کود دامی (33/220 گرم در متر مربع) بدست آمد. عملکرد دانه با ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن دانه در غلاف و وزن صد دانه همبستگی مثبت و معنی¬داری (01/0p≤) داشت و بالاترین ضریب همبستگی برای وزن صد دانه (**723/0R2=) بدست آمد. تفاوت¬های ژنتیکی بین ارقام مختلف باعث بروز تفاوت در اجزای عملکرد و عملکرد گردید. به طوری¬که بالاترین عملکرد دانه در بین ارقام مورد مطالعه مربوط به رقم ناز بود.

کلمات کلیدی

, به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز تحت تأثیر سطوح کود دامی, آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار مزرعه تحقیقاتی دا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056452,
author = {احمدزاده قویدل, راحله and اسدی, قربانعلی and ناصری پور یزدی, محمدتقی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور},
title = {بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز تحت تأثیر سطوح کود دامی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1394 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح کود دامی (صفر، 15 و 30 تن در هکتار)و چهار رقم لوبیای قرمز (اختر، D-81083 ناز و گلی) بودند. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودند. نتایج نشان داد که اثر ساده کود دامی و رقم بر اکثر صفات مورد مطالعه معنی¬دار (05/0p≤) بود؛ با افزایش مصرف کود دامی اجزای عملکرد و عملکرد لوبیا افزایش یافت. مصرف کود دامی تا 15 و 30 تن در هکتار به دلیل بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک، موجب بهبود عملکرد دانه به ترتیب برابر با 7 و 15 درصد نسبت به شاهد شد. در بین ارقام بالاترین عملکرد دانه مربوط به رقم ناز (04/291 گرم بر متر مربع) بود و کمترین میزان به رقم اختر (63/236 گرم بر متر مربع) اختصاص داشت. بالاترین عملکرد دانه ارقام لوبیای قرمز در شرایط سطوح مصرف کود دامی به ترتیب برای گلی+مصرف 30 تن کود دامی (59/305 گرم در متر مربع) و اختر+ بدون مصرف کود دامی (33/220 گرم در متر مربع) بدست آمد. عملکرد دانه با ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن دانه در غلاف و وزن صد دانه همبستگی مثبت و معنی¬داری (01/0p≤) داشت و بالاترین ضریب همبستگی برای وزن صد دانه (**723/0R2=) بدست آمد. تفاوت¬های ژنتیکی بین ارقام مختلف باعث بروز تفاوت در اجزای عملکرد و عملکرد گردید. به طوری¬که بالاترین عملکرد دانه در بین ارقام مورد مطالعه مربوط به رقم ناز بود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)
%A احمدزاده قویدل, راحله
%A اسدی, قربانعلی
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%J دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
%D 2016

[Download]