علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (25), سال (2015-9) , صفحات (143-165)

عنوان : ( بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد )

نویسندگان: سیده مریم صفوی مقدم , محسن نوغانی دخت بهمنی , محمد مظلوم خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق درحوزۀ شهرهای دوستدارکودک، به طور خاص در اروپا، از سال 1980 مورد توجه قرارگرفته که با هدف ایجاد فرصتی برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامون آن ها بوده است. مسألۀ اساسی تحقیق حاضر بررسی مفهوم شهردوستدار کودک و ارتباط آن با احساس شادی و نشاط آن ها است. روش تحقیق پیمایشی و جامعۀ آماری، کودکان 9 الی 12 سال شهر مشهد بوده است و نمونه ای با حجم 250 نفر با شیوۀ نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به تصادف و با دقت احتمالی مطلوب (d=0.05) و ضریب اطمینان 0.95 انتخاب شده است. ابزار سنجش متغیر مستقل تحقیق، محقق ساخته و برای متغیر وابستۀ تحقیق از پرسش نامۀ استاندارد شدۀ آکسفورد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 50 درصد از کودکان از فضای شهر مشهد رضایت داشته و آن را مورد پسند خود دانسته اند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که (0.36) از تغییرات موجود در احساس شادی کودکان، تابع متغیرهای مستقل است. این متغیرها که به ترتیب، بیشترین تأثیرگذاری را بر احساس شادی کودکان داشته اند؛ عبارت اند از: متغیرهای مشارکت اجتماعی کودکان 0.41 درصد، احساس تعلق به شهر مشهد 0.24درصد، متغیر احساس امنیت 0.11 درصد و برخورداری از خدمات و امکانات شهری 0.12 درصد. در این مدل مشارکت اجتماعی کودک، احساس تعلق به شهر مشهد، متغیر احساس امنیت، برخورداری از امکانات و خدمات شهری، احساس شادی را تقویت می کند.

کلمات کلیدی

, شهر دوستدار کودک, مشارکت اجتماعی کودک, احساس شادی, احساس امنیت, احساس تعلق به شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056453,
author = {صفوی مقدم, سیده مریم and نوغانی دخت بهمنی, محسن and مظلوم خراسانی, محمد},
title = {بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2015},
volume = {12},
number = {25},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {143--165},
numpages = {22},
keywords = {شهر دوستدار کودک، مشارکت اجتماعی کودک،احساس شادی، احساس امنیت، احساس تعلق به شهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد
%A صفوی مقدم, سیده مریم
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A مظلوم خراسانی, محمد
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2015

[Download]