نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( کاربرد پلی‌آمین‌ها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه‌ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب )

نویسندگان: بهرام عابدی , پگاه صیادامین , غلامحسین داوری نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تنوع زیاد و سازگاری آب و هوایی سیب باعث شده تا این درخت وسیع‌ترین میوه کشت شده در مناطق معتدله باشد. استان خراسان رضوی از نظر سطح زیر کشت، عملکرد و میزان تولید در سال 1390 در رتبه 11 قرار دارد. پلی‌آمین‌ها می‌توانند درجهت تشکیل میوه و کیفیت میوه با افزایش رشد لوله گرده تاثیر گذارند. با به کارگیری ترکیبی نظیر سیکس می توان منجربه افزایش تشکیل میوه شد. محل پژوهش در شهر مشهد در یکی از باغات آستان قدس بود. تیمارها شامل: شاهد یا آب مقطر، اسپرمین با 2 غلظت05/0 ،و 25/0 میلی‌مول در لیتر، پوترسین غلظت‌های25/0و1/0میلی‌مول در لیتر ماده سیکس با غلظت‌های (صفر، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) بودند. کاربرد پوترسین سبب افزایش درصد تشکیل میوه اولیه، ژوئن و نهایی شد. کاهش ریزش میوه با افزایش غلظت پوترسین همراه بود. کاربرد پوترسین روی درصد آب میوه، درصد مواد جامد محلول، تعداد بذر و قطر بذر اثر افزایشی داشت. در عوض کاهش اسیدیته با افزایش کاربرد پوترسین دیده شد. پوترسین در غلظت پایین اثر بهتری در شاخص رسیدگی داشت. حجم اب میوه و شاخص رسیدگی با کاربرد اسپرمین افزایش نشان داد. کاربرد سیکس سبب افزایش تعداد بذر و درصد تشکیل میوه اولیه، ژوئن و نهایی، عملکرد ژوئن، اولیه و وزنی شد. کاربرد سیکس در نهایت سبب کاهش ریزش اولیه و نهایی شد. کاربرد سیکس سبب کاهش حجم میوه و افزایش شاخص رسیدگی را به دنبال داشت.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: پوترسین, اسپرمین, سیکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056457,
author = {عابدی, بهرام and صیادامین, پگاه and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {کاربرد پلی‌آمین‌ها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه‌ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: پوترسین، اسپرمین، سیکس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد پلی‌آمین‌ها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه‌ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب
%A عابدی, بهرام
%A صیادامین, پگاه
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]