پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (21), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM )

نویسندگان: ناهید رجب زاده مغانی , مصطفی سلیمی فر , سید محسن سید آقایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر اهمیت و نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی کشورها بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است؛ به طوری که درحال حاضر یکی از عوامل حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، انباشت سرمایه انسانی است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین دو شاخص جایگزین سرمایه انسانی؛ یعنی مخارج آموزشی دولت و مخارج بهداشتی دولت، به طور هم¬زمان، بر رشد اقتصادی 10 کشور متنتخب عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM طی دوره¬ی زمانی 2003-2011، بود. نتایج به¬دست آمده از برآورد الگو به روش داده¬های تابلویی پویا نشان داد که در کنار عوامل سرمایه فیزیکی و نیروی کار، متغیر سرمایه انسانی نیز در تابع تولید در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نقش مهمی دارد، به¬طوریکه یک درصد افزایش در مخارج بهداشتی و مخارج آموزشی به ترتیب به افزایش 68/0 و 05/0 درصد در نسبت رشد اقتصادی منجر می¬شود. همچنین در این برآورد، نسبت تعدیل رشد اقتصادی برابر با 59/0 بود و این نشان می¬دهد که در هر سال 59 درصد از شکاف بین مقدار واقعی رشد اقتصادی و مقدار مطلوب آن از بین می¬رود.

کلمات کلیدی

, سرمایه انسانی, مخارج بهداشتی دولت, مخارج آموزشی دولت, رشد اقتصادی, روش داده¬های تابلویی پویا GMM, کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056463,
author = {رجب زاده مغانی, ناهید and سلیمی فر, مصطفی and سید محسن سید آقایی},
title = {بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2015},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {۱۰۲۱-۵۱۰۷},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {سرمایه انسانی، مخارج بهداشتی دولت، مخارج آموزشی دولت، رشد اقتصادی، روش داده¬های تابلویی پویا GMM، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM
%A رجب زاده مغانی, ناهید
%A سلیمی فر, مصطفی
%A سید محسن سید آقایی
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ ۱۰۲۱-۵۱۰۷
%D 2015

[Download]