چهرمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( بررسی اثربخشی شناخت درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوج‌های متعارض شهرستان مشهد )

نویسندگان: سیده فاطمه هاشمی , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی شناخت درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی در زوج‌های متعارض شهرستان مشهد بوده است. این پژوهش کاربردی، از نوع شبه آزمایشی است که به‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون، با گروه آزمایش و گروه کنترل انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌ی زوجین مراجعه‌کننده به کلینیک روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. شیوه نمونه‌گیری، نمونه‌گیری در دسترس بود. حجم نمونه پژوهش حاضر 10 زوج تعیین گردید، که به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و در هر گروه 5 زوج قرار گرفتند. ابزار به‌کاررفته در این پژوهش، فهرست مشکلات زناشویی کیمیایی (1386) بود. در مرحله‌ی پیش‌آزمون، آزمودنی‌های هر دو گروه به این پرسشنامه پاسخ گفتند. زوج‌های گروه آزمایش در طی10 جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم تحت درمان قرار گرفتند؛ درصورتی‌که گروه کنترل تحت هیچ‌گونه درمانی قرار نگرفتند. در پایان طرح، هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه یادشده را تکمیل نمودند. داده‌های جمع‌آوری‌شده، با تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که درمان شناختی هیجان مدار، سبب کاهش مشکلات زناشویی گردیده است (05/.P<). درنتیجه پژوهش حاضر نه‌تنها اهمیت شناخت و هیجان را در روابط زناشویی مورد تایید قرار می‌دهد؛ بلکه به درمانگران توصیه می‌نماید تا از روش شناخت درمانی هیجان مدار برای کاهش مشکلات زناشویی بهره‌جویند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: مشکلات زناشویی, شناخت درمانی هیجان مدار, زوجین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056470,
author = {هاشمی, سیده فاطمه and کیمیایی, سیدعلی},
title = {بررسی اثربخشی شناخت درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوج‌های متعارض شهرستان مشهد},
booktitle = {چهرمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: مشکلات زناشویی، شناخت درمانی هیجان مدار، زوجین متعارض},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی شناخت درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوج‌های متعارض شهرستان مشهد
%A هاشمی, سیده فاطمه
%A کیمیایی, سیدعلی
%J چهرمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]