همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی , 2016-01-21

عنوان : ( تأ ثیر تمریىات چی رانینگ بر درد و تعادل ایستای افراد مبتلا بٍه شین اسپلینت )

نویسندگان: منیره شاه پسند , ناهید خوشرفتاریزدی , الهام حکاک دخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع و هدف: شین¬اسپلینت دردی است که در قدام ساق پا ایجاد شده و یکی از آسیب¬های شایع ناشی از پرکاری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات چی¬رانینگ بر میزان درد و تعادل ایستای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت بود. روش بررسی: در این تحقیق نیمه تجربی ، 36 نفر مبتلا به شین¬اسپلینت با میانگین سن 0/42± 43/16 سال، قد 7/03± 162/75 سانتی¬متر، وزن 7/78±50/34 کیلوگرم و شاخص توده بدن 2/28± 18/90انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (18=n) و تجربی (18=n) قرارکرفتند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت هشت هفته، هفته¬ای سه جلسه، تمرینات چی رانینگ را انجام دادند و گروه کنترل نیز به تمرینات قبلی خود ادامه دادند. قبل و بعد از دوره ی تمرینی میزان درد با مقیاس سنجش بصری (vas) و تعادل با استفاده از آزمون تعادلی ایستا اندازه-گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها نرم افزار spss نسخه 21 استفاده شد. روش آماری در این تحقیق آزمون تی و در سطح معنی¬داری 0/05 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات در گروه تجربی، بعد از هشت هفته تمرینات چی¬رانینگ در میزان درد (0/02=p)و تعادل ایستا (0/04=p) تفاوت معنی¬داری نشان داد. همچنین تفاوت معنی¬داری در میزان درد و تعادل ایستا پس از پروتکل تمرینی، بین گروه تجربی و کنترل دیده شد (0/015=p). بنابراین نتایج بیانگر تاثیر تمرینات چی-رانینگ بر بهبود میزان درد و تعادل ایستای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت بود.

کلمات کلیدی

, چی رانینگ, شین اسپلینت, تعادل ایستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056471,
author = {شاه پسند, منیره and خوشرفتاریزدی, ناهید and حکاک دخت, الهام},
title = {تأ ثیر تمریىات چی رانینگ بر درد و تعادل ایستای افراد مبتلا بٍه شین اسپلینت},
booktitle = {همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چی رانینگ، شین اسپلینت، تعادل ایستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأ ثیر تمریىات چی رانینگ بر درد و تعادل ایستای افراد مبتلا بٍه شین اسپلینت
%A شاه پسند, منیره
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A حکاک دخت, الهام
%J همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
%D 2016

[Download]