پژوهش آب در کشاورزی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (65-71)

عنوان : ( تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک )

نویسندگان: محبوبه ناصری , حسین آروئی , محمد کافی , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری یکی از تنش­های غیر زیستی مهم است که باعث کاهش رشد گیاهان می شود. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک گیاه سبزی دارویی شنبلیله آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. در این طرح تیمارهای آزمایشی شامل 0، 60، 120و 180 میلی­مولار کلرید سدیم آب آبیاری به صورت کاملاً تصادفی با 10 تکرار اعمال گردید. اثر سطوح مختلف شوری بر وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک میوه، شاخص کلروفیل و نسبت کلروفیلa/bمعنی­دار(P<0.05) بود. بر اساس نتایج آزمایش آب شور بر صفات فیزیولوژیکی گیاه شنبلیله اثر منفی گذاشت بطوریکه شوری در غلظت­های 60، 120 و 180 میلی­مولار کلرید سدیم آب آبیاری به ترتیب باعث کاهش 37%، 50% و 53 درصد زیست توده اندام هوایی، 8%، 34% و 45 درصد زیست توده میوه، 1%، 2% و 16 درصد شاخص کلروفیل و 0، 4% و 27 درصد کلروفیل a/bشد.

کلمات کلیدی

شوری آب آبیاری؛ درصد رطوبت نسبی برگ؛ کلروفیلa و b؛ نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056473,
author = {ناصری, محبوبه and آروئی, حسین and کافی, محمد and نعمتی, سیدحسین},
title = {تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-7140},
pages = {65--71},
numpages = {6},
keywords = {شوری آب آبیاری؛ درصد رطوبت نسبی برگ؛ کلروفیلa و b؛ نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک
%A ناصری, محبوبه
%A آروئی, حسین
%A کافی, محمد
%A نعمتی, سیدحسین
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2016

[Download]