ششمین همایش ملی حبوبات ایران , 2016-05-04

عنوان : ( ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش (Vigna radiata L. Wilczek) )

نویسندگان: محمدحسن هاتفی فرجیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نسبتهای جایگزینی کشت مخلوط گیاه رازیانه با ماش بر درصد و عملکرد اسانس این گیاه، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: 25% رازیانه + 75% ماش، 50% رازیانه + 50% ماش، 75% رازیانه + 25% ماش و کشت خالص رازیانه بود. نتایج نشان داد که اثر نسبتهای کشت مخلوط گیاه رازیانه با ماش بر درصد اسانس (05/0p≤) و عملکرد اسانس (01/0p≤) معنیدار بود. بیشترین درصد اسانس رازیانه با 71/0 درصد در نسبت 50% رازیانه + 50% ماش و کمترین آن در نسبت 25% رازیانه + 75% ماش با 62/0 درصد مشاهده گردید. همچنین بیشترین عملکرد اسانس رازیانه با 10 کیلوگرم در هکتار در کشت خالص و کمترین آن در نسبت 25% رازیانه + 75% ماش با 6/1 کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, تثبیت نیتروژن, عملکرد اسانس, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056478,
author = {هاتفی فرجیان, محمدحسن and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش (Vigna radiata L. Wilczek)},
booktitle = {ششمین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2016},
location = {خرم اباد, ايران},
keywords = {تثبیت نیتروژن، عملکرد اسانس، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش (Vigna radiata L. Wilczek)
%A هاتفی فرجیان, محمدحسن
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J ششمین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2016

[Download]