پژوهش های تولید گیاهی, دوره (22), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (243-260)

عنوان : ( بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها در کنترل یولاف وحشی و علف خونی )

نویسندگان: زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , آسیه سیاهمرگویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سابقه و هدف: امروزه کاهش استفاده از علف کش ها و راهکارهای مختلفی مانند کاربرد خرد شده آن ها که منجر به کاهش میزان مصرف می شود، مورد توجه قرار گرفته است. در کاربرد دزهای خرد شده، مقدار توصیه شده و یا کاهش یافته علف کش به گونه ای تقسیم می شود که (برای مثال) نیمی از آن در یک مرحله رشد گیاه زراعی و نیم دیگر در مرحله بعدی استفاده شود و در نهایت مجموع علف کش به کار رفته معادل میزان علف کش توصیه شده و یا هر مقدار کاهش یافته خواهد بود. در این روش در مقایسه با کاربرد یک باره علف کش، علف های هرز در بازه زمانی بیشتری کنترل می شوند. اگرچه استفاده از دزهای کاهش یافته برای کنترل علف های هرز، نیازمند اطلاعات دراز مدت از تأثیر آن بر جامعه و بانک بذر علف های هرز می باشد تا کاهش شدید عملکرد گیاه زراعی توسط افزایش بالقوه جامعه علف های هرز در آینده را به دنبال نداشته باشد. هدف از اجرای این آزمایش بررسی امکان کاهش مصرف علف کش های پینوکسادن و کلودینافوپ، با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها بود. مواد و روشها: آزمایش های گلخانه ای جهت مقایسه کارایی مصرف یکباره و خرد شده علف کش پینوکسادن در کنترل یولاف وحشی و علف کش کلودینافوپ در کنترل علف خونی (فالاریس) انجام و تأثیر فاصله زمانی بین دو کاربرد علف کش در رهیافت خرد شده و نسبت های مختلف مورد استفاده در سه روز بعد از ) G دو برگی)، 2 ) G هر کاربرد، بررسی شد. تیمارهای کاربرد یکباره در چهار مرحله 1 14 روز بعد از مرحله اول) علف های هرز ) G هفت روز بعد از مرحله اول) و 4 ) G مرحله اول)، 3 یولاف وحشی و فالاریس به کار برده شدند و در تیمارهای خردشده 50 درصد یا 75 درصد دز مرحله 2 برگی) و بقیه آن ( 50 درصد یا 25 درصد) در ) G علف کش های موردنظر در زمان 1 انجام شد. ED به کار برده شدند. تجزیه داده ها با روش های مقایسه 90 G یا 4 G یا 3 G زمان های 2 یافتهها: نتایج نشان داد که با تأخیر در کاربرد علف کش، کارایی آن در هر دو روش کاربرد یکباره و خرد شده کاهش یافت ولی این کاهش در کاربرد یکباره شدیدتر بود. در میان نسبت های مختلف کاربرد، نسبت 75:25 در مقایسه با نسبت 50:50 تقریباً در تمام مراحل کاربرد، کارایی بیشتری در کنترل یولاف وحشی و علف خونی داشت. واکنش علف خونی به دزهای خرد شده متغیر بود و اگرچه رهیافت خرد شده کارایی کنترل مناسبی نشان داد ولی این کارایی تفاوت معنی داری با رهیافت یکباره کاربرد علف کش کلودینافوپ نداشت. نتیجهگیری: می توان نتیجه گیری کرد که در مراحل اولیه رشد علف هرز، کنترل مطلوبی توسط کاربرد یکباره علف کش ها به دست آمد اما هنگامی که علف های هرز در مراحل رشدی پیشرفته تری بودند کارایی تیمار کاربرد یکباره علف کش کاهش می یابد و کارایی تیمار کاربرد خرد شده بسته به نوع علف هرز می تواند موفق باشد (یولاف وحشی) و یا این که تفاوتی با کاربرد یک باره علف کش نداشته باشد (علف خونی).

کلمات کلیدی

, دز- پاسخ, کاهش مصرف, کاربرد یکباره, کاربرد خرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056483,
author = {اورسجی, زینب and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and آسیه سیاهمرگویی},
title = {بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها در کنترل یولاف وحشی و علف خونی},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-2050},
pages = {243--260},
numpages = {17},
keywords = {دز- پاسخ، کاهش مصرف، کاربرد یکباره، کاربرد خرد شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها در کنترل یولاف وحشی و علف خونی
%A اورسجی, زینب
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A آسیه سیاهمرگویی
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2015

[Download]