ششمین همایش فرهنگ حجاب وعفاف , 2016-02-14

عنوان : ( بازپژوهی عفاف درقرآن وروایات )

نویسندگان: عباسعلی سلطانی , میثم شعیب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازپژوهی «عفاف» در قرآن و روایات دکتر عباسعلی سلطانی میثم شعیب چکیده فضیلت اخلاقی «عفاف» از مهمترین فضایل انسانی است که به عنوان عامل تعدیل کننده در برابر فزون خواهی شهوانی و کشش نفسانی مطرح است که از جایگاه رفیعی در آیات و روایات برخوردار است و حرکت در مسیر آن باعث رشد و کمال انسان است. این فضیلت اخلاقی دارای گستره وسیعی است و جنبه¬های مختلف زندگی بشر را فرا می-گیرد که افراد در این ابعاد دعوت به رعایت این فضیلت شده¬اند؛ نمود آن هم در افکار و اندیشه و هم در رفتار است، که شامل تک تک اعمال بشری مانند گفتار، پوشش، زینت، نوع راه رفتن، خوردن و ... می¬گردد، فضیلتی است متوجه نوع انسان بوده و اختصاص به جنس خاص یا زمان و مکان خاصی ندارد و انسان ها برای کمال باید در مسیر اعتدال حرکت کنند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: عفاف, تعفف, حجاب, فضائل اخلاقی, استحیاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056484,
author = {سلطانی, عباسعلی and شعیب, میثم},
title = {بازپژوهی عفاف درقرآن وروایات},
booktitle = {ششمین همایش فرهنگ حجاب وعفاف},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: عفاف، تعفف، حجاب، فضائل اخلاقی، استحیاء},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازپژوهی عفاف درقرآن وروایات
%A سلطانی, عباسعلی
%A شعیب, میثم
%J ششمین همایش فرهنگ حجاب وعفاف
%D 2016

[Download]