ششمین همایش ملی حبوبات ایران , 2016-05-04

عنوان : ( بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی معصومی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه بین گیاهان و پراکسید هیدروژن همراه با چالش است، پراکسید هیدروژن نقش حیاتی در سوخت و ساز گیاه دارد اما هم‌زمان تجمع آن در تنش‌های محیطی قابلیت ایجاد خسارت دارد. این مطالعه به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و پراکسیدهیدروژن بر 12 ژنوتیپ نخود در محیط کنترل شده بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تنش خشکی با پتانسیل اسمزی 3- بار و یک میلی‌مولار پراکسیدهیدروژن بود. تیمارها به مدت 15 روز در شرایط هیدروپونیک در اتاقک رشد اعمال گردید. نتایج نشان داد که اعمال تنش خشکی و همچنین کاربرد پراکسیدهیدروژن موجب کاهش ارتفاع بوته در ژنوتیپ‌های مختلف شد. تنش خشکی موجب کاهش 6/27 درصدی طول ریشه نسبت به تیمار شاهد شد، اما کاربرد پراکسیدهیدروژن کاهش معنی‌داری از نظر طول ریشه نشان نداد. کاهش وزن خشک در اثر تنش خشکی معنی‌دار نبود، اما پراکسید هیدروژن به شدت موجب کاهش وزن خشک اندام هوایی گردید، این میزان کاهش وزن خشک اندام هوایی در کاربرد پراکسیدهیدروژن نسبت به شاهد 8/30 درصد بود. وزن خشک ریشه نسبت به شاهد در تیمار تنش خشکی (57 درصد) در مقایسه با تیمار پراکسیدهیدروژن (24 درصد) کاهش بیشتری نشان داد. تنش خشکی موجب کاهش 47 درصدی نسبت وزن ریشه به اندام هوایی نسبت به شاهد شد، از طرف دیگر کاربرد پراکسیدهیدروژن موجب افزایش 13 درصدی نسبت وزن ریشه به اندام هوایی گردید. تغییرات زیست‌توده کل نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش 33 درصدی و کاربرد پراکسید هیدروژن موجب کاهش 27 درصدی زیست‌توده کل نسبت به شاهد شد.

کلمات کلیدی

, اندام هوایی, پتانسیل اسمزی, ریشه, زیست‌توده, هیدروپونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056491,
author = {نباتی, جعفر and زارع مهرجردی, محمد and باقری, عبدالرضا and کافی, محمد and علی معصومی},
title = {بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود},
booktitle = {ششمین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2016},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {اندام هوایی، پتانسیل اسمزی، ریشه، زیست‌توده، هیدروپونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود
%A نباتی, جعفر
%A زارع مهرجردی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%A کافی, محمد
%A علی معصومی
%J ششمین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2016

[Download]