علوم پزشکی رازی, دوره (22), شماره (141), سال (2016-3) , صفحات (70-79)

عنوان : ( اثرات تجویز نخاعی هموگلوبین بر رفتارهای دردی و التهاب در موش صحرایی )

نویسندگان: امین گچ پز , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هموگلوبین پروتئینی است که در گلبول‌های قرمز خون وجود دارد و نقش آن حمل و نقل گازهای اکسیژن و دی اکسیدکربن در خون می‌باشد. این پروتئین دارای گروه هم که یک گروه پروستتیک است می‌باشد. مولکول هموگلوبین به‌عنوان یک القاء کننده قوی آنزیم هم­اکسیژناز است. همچنین مولکول­های آزاد کننده مونوکسیدکربن (CORMs) دارای اثرات ضد دردی بر درد نوروپاتیک هستند، بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار بوده است که تجویز نخاعی هموگلوبین می­تواند با افزایش تولید CO موجب تخفیف درد حرارتی و شیمیایی و التهاب شود. روش کار: در این مطالعه تجربی – آزمایشگاهی، موش­های صحرایی نر نژاد ویستار (200-250 گرم) به سه گروه دریافت­کننده طی تجویز نخاعی سالین، تجویز حاد هموگلوبین و تجویز مزمن هموگلوبین طی 5 روز متوالی (mg/ml 1) تقسیم­بندی شدند. درد حرارتی توسط آزمون Tail flick قبل و 5 دقیقه بعد از تجویز نخاعی مورد سنجش قرار گرفت و پاسخ به درد شیمیایی با تزریق کف پایی فرمالین طی یک ساعت ثبت گردید. حجم پا قبل از تجویز ها و یکساعت پس از تزریق کف پایی فرمالین به روش پلتیسومتری برای سنجش میزان ادم التهابی اندازه گیری شد. یافته ­ها: نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که تجویز نخاعی حاد و مزمن هموگلوبین موجب کاهش معنی­دار درد شیمیایی (01/0p<) و التهاب (001/0p<) ناشی از تزریق کف­پایی فرمالین گردید. از طرفی اگرچه تجویز حاد هموگلوبین بر آستانه درد حرارتی اثری نداشت اما تجویز مزمن هموگلوبین منجر به افزایش معنی­دار آستانه درد حرارتی شد (01/0p<). نتیجه‌گیری: هموگلوبین احتمالاً از طریق افزایش سطح مونو اکسیدکربن در بافت نخاعی، میزان درد شیمیایی و التهاب را کاهش می­دهد، از طرفی بیشتر بودن این اثر در گروه مزمن نسبت به گروه حاد احتمالاً به علت اثر هموگلوبین در سطح ژنی و بر روی بیان ژن هم اکسیژناز می­باشد.

کلمات کلیدی

, هموگلوبین, درد, التهاب, تجویز نخاعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056500,
author = {گچ پز, امین and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثرات تجویز نخاعی هموگلوبین بر رفتارهای دردی و التهاب در موش صحرایی},
journal = {علوم پزشکی رازی},
year = {2016},
volume = {22},
number = {141},
month = {March},
issn = {2228-7043},
pages = {70--79},
numpages = {9},
keywords = {هموگلوبین، درد، التهاب، تجویز نخاعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تجویز نخاعی هموگلوبین بر رفتارهای دردی و التهاب در موش صحرایی
%A گچ پز, امین
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J علوم پزشکی رازی
%@ 2228-7043
%D 2016

[Download]