نانوفسیل های آهکی سازند زیارت در برش مجن، شمال غرب شاهرود , 2015-05-18

عنوان : ( نانوفسیل های آهکی سازند زیارت در برش مجن، شمال غرب شاهرود )

نویسندگان: مرضیه نطقی مقدم1 , فاطمه هادوی , فرشته بداقی , سعید افتاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه برش چینه شناسی مجن از نهشته های سازند زیارت در شمال غرب شاهرود اندازه گیری شده است. ضخامت سازند زیارت در برش مجن 52 متر می باشد که عمدتا از آهک تشکیل شده است. برطبق این مطالعه 83 گونه از نانوفسیل های آهکی شناسایی شده است. براساس گونه های شناسایی شده، سن پالئوسن پسین تا ائوسن میانی برای سازند زیارت در برش مجن پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, In this study, Mojen stratigraphic section of the Ziyarat Formation in northwest Shahroud is measured. The thickness of the Ziyarat Formation in Mojen section is 52 meters that consists mainly of limestone. According to this study 83 species of nannofossils were identified. On the base of the identi
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056503,
author = {مرضیه نطقی مقدم1 and هادوی, فاطمه and فرشته بداقی and سعید افتاده},
title = {نانوفسیل های آهکی سازند زیارت در برش مجن، شمال غرب شاهرود},
booktitle = {نانوفسیل های آهکی سازند زیارت در برش مجن، شمال غرب شاهرود},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {In this study; Mojen stratigraphic section of the Ziyarat Formation in northwest Shahroud is measured. The thickness of the Ziyarat Formation in Mojen section is 52 meters that consists mainly of limestone. According to this study 83 species of nannofossils were identified. On the base of the identified species the age of Late Paleocene - Middle Eocene was suggested for Ziyarat Formation in Mojen section.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانوفسیل های آهکی سازند زیارت در برش مجن، شمال غرب شاهرود
%A مرضیه نطقی مقدم1
%A هادوی, فاطمه
%A فرشته بداقی
%A سعید افتاده
%J نانوفسیل های آهکی سازند زیارت در برش مجن، شمال غرب شاهرود
%D 2015

[Download]