اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین , 2015-05-18

عنوان : ( اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین )

نویسندگان: فاطمه هادوی , مرضیه نطقی‌مقدم , احمدرضا خزاعی , خدیجه چاجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش مورد مطالعه در نزدیکی روستای فتح آباد (شمال غرب قاین) و در بلوک لوت واقع است. در این مطالعه نهشته های ژوراسیک جهت زیست چینه نگاری و تعیین سن براساس نانوفسیل های آهکی نمونه برداری شده اند. نهشته های ژوراسیک در این برش مشتمل بر شیل و مارن می باشند. در این بررسی 24 گونه از نانوفسیل های آهکی شناسایی شده است. براساس نانوفسیل های شناسایی شده سن تیتونین تا بریازین زیرین برای توالی مورد بررسی در منطقه فتح آباد پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, The studied section is situated in nearly by Fathabad village (northwest Qaen), and Lut Block. In this study Jurassic deposits for biostratigraphy and age determination based on calcareous nannofossils were sampled. Jurassic deposits in this section contain of shale, and marl. In this investigation
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056505,
author = {هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی‌مقدم and احمدرضا خزاعی and خدیجه چاجی},
title = {اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین},
booktitle = {اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {The studied section is situated in nearly by Fathabad village (northwest Qaen); and Lut Block. In this study Jurassic deposits for biostratigraphy and age determination based on calcareous nannofossils were sampled. Jurassic deposits in this section contain of shale; and marl. In this investigation 24 species of calcareous nannofossils were identified. According to identified nannofossils; the age of Tithonian to Lower Berriasian was suggested for the investigated sequence in Fathabad region.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی‌مقدم
%A احمدرضا خزاعی
%A خدیجه چاجی
%J اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین
%D 2015

[Download]