دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (5), شماره (18), سال (2016-9) , صفحات (63-81)

عنوان : ( تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , زهرا گل علیزاده فروتقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل­های داخلی بر اعتماد استفاد­کنندگان صورت های مالی (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، حسابرسان، مدیران مالی شرکت­های بورسی و کارشناسان نهاد نظارتی سازمان بورس) می­ پردازد. داده ­های لازم برای انجام این پژوهش از طریق پرسش­نامه و بر اساس نمونه­ای متشکل از 181 استفاده­ کننده جمع ­آوری شده است. به کمک پرسش­نامه نوع تاثیر و میزان اهمیت دستورالعمل کنترل­های داخلی و ابعاد و عوامل تشکیل­ دهنده آن در قالب 6 گروه شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت­های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات، نظارت و گزارش کنترل­های داخلی بررسی گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک آزمون­های رتبه علامت­ دار ویلکاکسون و –t استیودنت تک نمونه ­ای نشان می­دهد که، تمامی عوامل و ابعاد مورد بررسی و در نهایت کل دستورالعمل کنترل­های داخلی از دیدگاه استفاده­ کنندگان دارای تاثیر افزایشی (مثبت) بر اعتماد بوده و همچنین، تمامی موارد مذکور حائز اهمیت می­باشند

کلمات کلیدی

اعتماد؛ کنترل داخلی؛ استفاده کنندگان؛ گزارشات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056508,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and نوغانی دخت بهمنی, محسن and گل علیزاده فروتقه, زهرا},
title = {تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی},
journal = {دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت},
year = {2016},
volume = {5},
number = {18},
month = {September},
issn = {2322-5785},
pages = {63--81},
numpages = {18},
keywords = {اعتماد؛ کنترل داخلی؛ استفاده کنندگان؛ گزارشات مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A گل علیزاده فروتقه, زهرا
%J دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
%@ 2322-5785
%D 2016

[Download]