پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (5), سال (2016-2) , صفحات (1-21)

عنوان : ( اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺒﺎل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق واﻗﻌﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن، ﻫﻤﺪان) )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی , محمدتقی دستورانی , علیرضا مساح بوانی , هادی جعفری , محمدحسن رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف : کاهش منابع آب نه تنها بر بخش کشاورزی و منابع طبیعی تأثیرات منفی نهاده است بلکه اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در حوزه های آبخیز ایجاد نموده است. در این میان مدیریت مناسب منابع آب حوزه های آبخیز امری حیاتی و مهم می باشد. از آن جایی که مهم ترین و بیش ترین هدررفت آب در حوزه های آبخیز تبخیر و تعرق واقعی می باشد بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تبخیر و تعرق واقعی حوزه نیمه خشک تویسرکان پرداخته شده است. مواد و روش ها: به این منظور از 27 تصویر ماهواره ای مودیس و 3 تصویر ماهواره ای لندست و تکنیک سنجش از دور جهت برآورد تبخیر و تعرق واقعی حوزه آبخیز تویسرکان استفاده شد. نتایج تبخیر و تعرق واقعی ارائه شده توسط مدل سبال کوهستانی با نیاز آبی ارائه شده توسط سند ملی آبیاری مقایسه و ارزیابی گردید. سپس نقشه های تهیه شده توسط تصاویر ماهوراه ای سنجنده مودیس به کمک تصاویر لندست ریزمقیاس نمایی شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه کوهستانی الگوریتم توزان انرژی سبال با دقت بسیار بالاتر و صحت بیش تری نسبت به نسخه سبال مناطق مسطح می تواند تبخیر و تعرق واقعی حوزه های آبخیز را نشان دهد، همچنین در صورت در دسترس نبودن داده های لایسیمتری یا نمونه گیری های صحرایی می توان از نیاز آبی ارائه شده در سند ملی آبیاری برای گیاهان دشت های مختلف جهت ارزیابی نتایج الگوریتم سبال جهت تخمین تبخیر و تعرق واقعی استفاده نمود. نتایج این پژوهش نشان داد که تبخیر و تعرق برآورد شده برای گیاه گردو که گیاه باغی غالب منطقه 752 میلی متر در سال برآرود شد، برای گیاه جو که گیاه زراعی غالب منطقه می باشد 410 میلی متر در سال برآورد شد در نهایت در این پژوهش الگوریتم توزان انرژی سبال کوهستانی تبخیر و تعرق واقعی حوزه آبخیز تویسرکان را با دقت %82 برآورد نمود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که الگوریتم توزان انرژی سبال می تواند کارایی مناسبی در تخمین تبخیر و تعرق واقعی حوزه های آبخیز به عنوان مهم ترین عامل هدررفت آب در حوزه داشته باشد بنابراین جهت مدیریت منابع آب حوزه های آبخیز و تخمین بیلان آبی حوزه استفاده از این الگوریتم پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, تصاویر مودیس, ریزمقیاس نمایی, سنجش از دور, حوزه آبخیز تویسرکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056512,
author = {سمانه پورمحمدی and دستورانی, محمدتقی and علیرضا مساح بوانی and هادی جعفری and محمدحسن رحیمیان},
title = {اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺒﺎل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق واﻗﻌﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن، ﻫﻤﺪان)},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2016},
volume = {22},
number = {5},
month = {February},
issn = {2322-2077},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {تصاویر مودیس، ریزمقیاس نمایی، سنجش از دور، حوزه آبخیز تویسرکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺒﺎل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق واﻗﻌﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن، ﻫﻤﺪان)
%A سمانه پورمحمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A علیرضا مساح بوانی
%A هادی جعفری
%A محمدحسن رحیمیان
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2016

[Download]