اقتصاد انرژی ایران, دوره (2), شماره (7), سال (2013-9) , صفحات (17-41)

عنوان : ( اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی )

نویسندگان: احمد سیفی , مصطفی سلیمی فر , هانیه فنودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتشار گازهای خروجی نیروگاههای حرارتی تولید برق یکی از عوامل اصلی ایجاد آلودگیهای ریست محیطی محسوب می شود. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سالهای 84 تا 87 مربوط به 6 نیروگاه حرارتی برق استان های خراسان کارایی زیست محیطی برق نسبت به آلاینده اکسیدهای نیتروژن محاسبه شده است. در این مقاله با استفاده از توابع فاصله هایبربولیک با در نظر گرفتن ستانده های مطلوب و نا مطلوب به صورت نا متقارن، رهیافت اقتصاد سنجی الگوی مرز تصادفی با بهره گیری از شکل تابعی ترانسلوگ بکار گرفته شده است. و در نهایت با استفاده از روش حداکثر راستنمایی در قالب داده های تابلویی، الگوی نیروگاههای نمونه به طور متوسط 93.81 درصد می باشد. همچنین نتایج قیمت سایه ای معادل 1.12 ریال به ازای هر کیلوگرم اکسیدهای نیتروژن را نشان می دهد. یافته های چنین مطالعاتی می تواند زمینه ای برای مسئولان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح تر موقعیت زیست محیطی صنعت ، سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایند.

کلمات کلیدی

, محیط زیست, کارآیی محیط زیست, تابع فاصله, تحلیل مرزی تصادفی, تابع ترانسلوگ, ستانده نامطلوب, نیروگاه حرارتی تولید برق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056517,
author = {سیفی, احمد and سلیمی فر, مصطفی and فنودی, هانیه},
title = {اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2013},
volume = {2},
number = {7},
month = {September},
issn = {2423-5954},
pages = {17--41},
numpages = {24},
keywords = {محیط زیست- کارآیی محیط زیست-تابع فاصله- تحلیل مرزی تصادفی-تابع ترانسلوگ- ستانده نامطلوب- نیروگاه حرارتی تولید برق.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی
%A سیفی, احمد
%A سلیمی فر, مصطفی
%A فنودی, هانیه
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2013

[Download]