پنجمین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا , 2016-05-19

عنوان : ( ارزیابی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره سورانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط محیط کشت )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع گونه های گیاهی و گرایش جامعه جهت استفاده از مواد طبیعی در درمان بیماری ها از یک سو و مقاومت میکروارگانیسم ها بیماری زا از سوی دیگر باعث گردیده است تا غربالگری اسانس ها و عصاره های گیاهی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. این پژوهش به صورت in vitroانجام پذیرفت، حداقل غلظت مهارکنندگی ) (MICو حداقل غلظت کشندگی ) (MBCبا استفاده از روش Serial Dilution Methodتعیین گردید. در این پژوهش، از روش رقت سازی برای تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCعصاره های آبی و اتانولی سورانه استفاده شد. از غلظت های 15 ،11 ،5و 21میلی گرم بر میلی لیتر بر ارزیابی فعالیت ضد میکروبی به روش انتشار در آگار به کمک دیسک استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره های اتانولی از 5میلی گرم بر میلی لیتر به 21میلی گرم بر میلی لیتر قطر هاله عدم رشد در تمامی غلظت ها به صورت معنی داری افزایش یافت به طوریکه تفاوت قطر هاله در غلظت 21میلی گرم بر میلی لیتر حدود 11میلی متر بزرگتر از غلظت 5میلی گرم بر میلی لیتر بود. میزان حداقل غلظت مهار کنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCعصاره آبی سورانه به ترتیب 11و 22میلی گرم بر میلی لیتر و برای عصاره اتانولی 4و 8میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که عصاره های سورانه دارای اثر بازدارندگی و کشندگی مناسبی بر استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک باکتری بیماری زا داشت و این اثر برای عصاره اتانولی بیشتر بود

کلمات کلیدی

, سورانه, استافیلوکوکوس اورئوس, شرایط آزمایشگاهی, عصاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056542,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی},
title = {ارزیابی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره سورانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط محیط کشت},
booktitle = {پنجمین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا},
year = {2016},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {سورانه، استافیلوکوکوس اورئوس، شرایط آزمایشگاهی، عصاره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره سورانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط محیط کشت
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%J پنجمین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا
%D 2016

[Download]