پنجمین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا , 2016-05-19

عنوان : ( ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره پنیرک ( )Malva neglectaبر باکتری اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پنیرک با نام علمی ( )Malva neglectaاز تیرهی مالواسه می باشد. پنیرک یکی از گیاهان دارویی می باشد که در درمان بیماری های مختلف از جمله سرماخوردگی در مناطق مختلف ایران به ویژه جنوب مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از گیاهان دارویی همانند عصاره و اسانس ها در سالیان اخیر به دلیل مقاومت میکروب های بیماری زا نسبت به آنتی بیوتیک های رایج درمانی مورد توجه پژوهشگران در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. این پژوهش به صورت آزمایشگاهی انجام پذیرفت، حداقل غلظت مهارکنندگی ) (MICو حداقل غلظت کشندگی ) (MBCبا استفاده از روش Serial Dilution Methodتعیین گردید. در این پژوهش، از روش رقت سازی برای تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCعصاره های آبی و اتانولی پنیرک استفاده شد. از غلظت های 09 ،29 ،19و 09میلی گرم بر میلی لیتر بر ارزیابی فعالیت ضد میکروبی به روش انتشار در آگار به کمک دیسک استفاده گردید. نتایج نشان داد به صورت معنی داری با افزایش غلظت قطر هاله بازدارندگی افزایش یافت. میزان حداقل غلظت مهار کنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCعصاره آبی پنیرک به ترتیب 10و 122میلی گرم بر میلی لیتر و برای عصاره اتانولی 02و 10میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که عصاره های پنیرک دارای اثر بازدارندگی و کشندگی مناسبی بر اشرشیا کلی به عنوان یک باکتری بیماری زا دارد و این اثر برای عصاره اتانولی بیشتر بود. در انتها پیشنهاد می شود که دوز سمیت و کاریرد آن در سیستم مدل و حیوانی مورد پژوهش های آتی قرار گیرد

کلمات کلیدی

, پنیرک, اشرشیا کلی, شرایط آزمایشگاهی, عصاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056543,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and وسیعی, علیرضا and مرتضوی, سید علی},
title = {ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره پنیرک ( )Malva neglectaبر باکتری اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا},
year = {2016},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {پنیرک، اشرشیا کلی، شرایط آزمایشگاهی، عصاره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره پنیرک ( )Malva neglectaبر باکتری اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A وسیعی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%J پنجمین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا
%D 2016

[Download]