نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی(Cucurbitapepo .L) )

نویسندگان: سیاوش برده جی , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از عوامل محدود کننده عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی می‌باشد. در این راستا به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کدو پوست کاغذی آزمایشی مزرعه‌ای درسال 1394 بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاهفردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش تیمارهای تنش خشکی در 3 سطح 50، 75 و100 درصد نیازآبی گیاه در کرت‌های اصلی و تیمارهای مالچ در 2 سطح وجود و عدم وجود مالچ در کرت‌های فرعی قرار گرفتند.نتایجآزمایش نشان داد که هر دو آبیاری و مالچ بر تمام صفات شامل وزن خشک کل بوته،وزن خشک میوه،وزن دانه در میوه و تعداد دانه در میوه اثر معنی داری داشت و همچنین اثرات متقابل هر دو فاکتور روی وزن خشک کل بوته و وزن خشک میوه به ترتیب در سطح 1 درصد و5درصد معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, کدو پوست کاغذی , تنش خشکی , مالچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056547,
author = {برده جی, سیاوش and بنایان اول, محمد and اسدی, قربانعلی},
title = {تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی(Cucurbitapepo .L)},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کدو پوست کاغذی ،تنش خشکی ، مالچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی(Cucurbitapepo .L)
%A برده جی, سیاوش
%A بنایان اول, محمد
%A اسدی, قربانعلی
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]