جغرافیای طبیعی, دوره (8), شماره (29), سال (2016-1) , صفحات (41-61)

عنوان : ( تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: زهره احمدی , رضا دوستان , عباس مفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرد و غبار اولین مخاطره طبیعی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی جهان و ایران است. به منظور شناسایی روزهای گرد و غبار خراسان جنوبی، دادههای روزانه میزان دید افقی، سرعت و جهت 8001 از سازمان هواشناسی دریافت شد. در - باد در فصل بهار و تابستان برای دوره 8338 ادامه بر اساس شاخص شایو و دونگ، روزهای همراه با گرد و غبار شناسایی گردید. به منظور تعیین الگوی جوی منجر به گرد و غبار، دادههای روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 000 هکتوپاسکال از مرکز ملی پیش بینی محیطی امریکا/ مرکز ملی پژوهشهای جوی ( NCEP/NCAR (، تهیه شد. در این مطالعه برای تعیین الگوهای فشار، روش تحلیل مؤلفه اصلی در حالت s و خوشه بندی سلسله مراتبی با حالت وارد) ward ( استفاده گردید. در مرحله بعد، نقشههای ترکیبی)کامپوزیت( تاوایی نسبی، ارتفاع ژئوپتانسیل، الگوی جریان و فشار سطح دریا برای هر الگو تهیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، دو الگوی همدیدی غالب به ترتیب، الگوی تابستانه با زبانه پرارتفاع جنب حاره بر روی ایران و کم ارتفاع بر روی پاکستان در سطوح بالای جو و اختلاف فشار بین جنوبشرق ایران )کم فشار(و دریای خزر)پرفشار( در سطح زمین میباشد. در این الگو جریان باد از شرق دریای خزر و بیابانهای ترکمنستان به جنوبشرق ایران با عبور از سرزمینهای خشک و کویرهای شرقی ایران، گرد و غبار را موجب میشود. این شرایط جوی در ارتباط با وزش باد 880 روزه سیستان و بلوچستان در شرق ایران میباشد. همچنین در الگوی بهار، وجود تراف بادهای غربی در مرکز و غرب ایران در سطوح بالای جو و کم فشار در سطح زمین بر روی منطقه مورد مطالعه، شرایط جوی ناپایدار در بابانهای مرکزی ایران و غرب استان را موجب شده که این جریانها با خود ذرات گرد و غبار را منتقل و میزان دید را کاهش میدهند. همچنین اختلاف فشار شدیدتر بین مراکز درالگوهای فوق، منجر به طوفان گرد و غبار در استان خراسان جنوبی میشود.

کلمات کلیدی

, گرد و غبار, خراسان جنوبی, تحلیل مؤلفه اصلی, خوشه بندی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056552,
author = {احمدی, زهره and دوستان, رضا and مفیدی, عباس},
title = {تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی},
journal = {جغرافیای طبیعی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {29},
month = {January},
issn = {2008-5656},
pages = {41--61},
numpages = {20},
keywords = {گرد و غبار، خراسان جنوبی، تحلیل مؤلفه اصلی، خوشه بندی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی
%A احمدی, زهره
%A دوستان, رضا
%A مفیدی, عباس
%J جغرافیای طبیعی
%@ 2008-5656
%D 2016

[Download]