جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (123-138)

عنوان : ( جزیره گرمایی کلان شهر مشهد )

نویسندگان: مرضیه کارکن سیستانی , رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت و تغییر کاربریها در قرن اخیر، دمای شهرها نسبت به حومه افزایش داشته و جزایر حرارتی شهر شکل میگیرد. شهر مشهد نیز، یکی از کلانشهرهای ایران، این بحران نوین شهرنشینی را تجربه میکند. در این پژوهش با استفاده از تصاویر باند 0 سنجندة TM ماهوارة لندست، موقعیت جزایر گرمایی شهر مشهد در 1 سال مختلف ) 4936 4934 ( برای تیرماه و مردادماه شناسایی شد. به این منظور، از تصاویر دردسترس ماهوارة لندست - از مرکز مطالعات زمینشناسی آمریکا و دادههای ساعتی هواشناسی مشهد استفاده شد. با استفاده از روش کین، الگوریتم و مدل مناسب و نیز نقشة حرارتی سطح زمین، شاخص پوشش گیاهی و جزایر حرارتی شهر مشهد تهیه شد. نتایج نشان داد مکانهای عاری از پوشش گیاهی و دارای رطوبت پایین با قالب فضاهای باز، فاقد کاربری یا کاربری حمل و نقل از جنس خاک و سنگ مانند منطقة ثامن و منطقة 42 شهری، دمای سطح زمین بالا بوده و جزیرههای گرمایی شهر را شکل میدهند و منطقة پارک ملت، باغ ملکآباد و باغهای آستان قدس رضوی با شاخص پوشش گیاهی درختزار و رطوبت بالا، محدودههای سرد شهر هستند. اولین مرکز تشکیل جزیرة گرمایی در طی چهار سال مورد مطالعه بهخصوص در 2 سال آخر ) 4911 و 4936 (، منطقة 42 شهری با نبود پوشش گیاهی و کاربری مسکونی با فضای باز خالی است. دومین مرکز جزیرة گرمایی در منطقة 1 شهری بهدلیل وجود بزرگراه شهید کلانتری از لحاظ پوشش سطح آسفالت و حجم ترافیک و وجود دو منطقة نظامی با زمینهای بایر بدون پوشش گیاهی و رطوبت است. بنابراین با گسترش فیزیکی شهر، وسعت و تعداد جزیره های گرمایی افزوده می گردد.

کلمات کلیدی

, دمای سطحی, جزیرة گرمایی, کلانشهر مشهد, توزیع فضایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056553,
author = {کارکن سیستانی, مرضیه and دوستان, رضا},
title = {جزیره گرمایی کلان شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2538-3531},
pages = {123--138},
numpages = {15},
keywords = {دمای سطحی، جزیرة گرمایی، کلانشهر مشهد، توزیع فضایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جزیره گرمایی کلان شهر مشهد
%A کارکن سیستانی, مرضیه
%A دوستان, رضا
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2016

[Download]