اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار , 2016-05-27

عنوان : ( ارزیابی تأثیر دو گونه درختی بر خرد اقلیم پارک گل ها در مشهد )

نویسندگان: نیما کریمی افشار , رضا دوستان , زهرا کریمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر به دلیل گسترش سریع شهرها که همراه با افزایش تعداد ساختمان ها، خیابان ها، سنگفرش ها، وسایل نقلیه و سایر سطوح دست ساز انسان بوده، تغییرات خرداقلیمی معنی داری در محدوده شهرها و محیط پیرامون آن ها رخ داده است. یکی از راهکارهای مهم جهت کاهش اثرات ناشی از توسعه شهر، کاشت گیاهان و ایجاد فضای سبز در مناطق شهری می باشد. بنابراین لازم است نحوه و چگونگی تاثیر پوشش گیاهی بر پارامترهای اقلیمی نواحی شهری بررسی شود تا بتوان شرایط زیستی مناسبی برای ساکنان شهر فراهم کرد. در همین راستا سعی شد تا اثرات دو گونه درختی خزان پذیر و همیشه سبز بر پارامترهای خرداقلیمی بررسی گردد. برای انجام تحقیق، هشت روز آفتابی در فصل زمستان انتخاب و دو عامل دما و رطوبت نسبی به وسیله دو دستگاه لاگر دما و رطوبت ) RHT10 ( ثبت گردید. سپس داده های برداشت شده به صورت ساعتی مورد آنالیز قرار گرفت و همچنین شاخص آسایش دمایی PMV نیز برای هر دو گونه درختی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که 1 درجه بیشتر و مقدار / دما در محدوده زیر درخت خزان پذیر در مقایسه با مکان مشابه در زیر درخت همیشه سبز، به طور میانگین 1 2% کمتر بود. / رطوبت نسبی آن حدود 5

کلمات کلیدی

, فضای سبز شهری, آسایش حرارتی, خرداقلیم شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056555,
author = {کریمی افشار, نیما and دوستان, رضا and کریمیان, زهرا},
title = {ارزیابی تأثیر دو گونه درختی بر خرد اقلیم پارک گل ها در مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فضای سبز شهری، آسایش حرارتی، خرداقلیم شهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر دو گونه درختی بر خرد اقلیم پارک گل ها در مشهد
%A کریمی افشار, نیما
%A دوستان, رضا
%A کریمیان, زهرا
%J اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
%D 2016

[Download]