زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (10), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (3245-3270)

عنوان : ( بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها )

نویسندگان: محمدرضا امینی زاده بزنجانی , ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد بهرامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر کرمان و شهرکهای اطراف آن روی دشت مسطح قرار دارد که شیب بسیار ملایم آبرفتی ریزدانه دارد و مصالح عمدتاً سیلت و رس است. خاک های طبیعی معمولاً با گذشت زمان و تأثیر عوامل محیطی دارای ساختار میشوند. در آبرفت های ریزدانه شهر کرمان نیز عوامل زمین شناسی باعث ایجاد ساختار بعد از رسوب گذاری شده است. در این پژوهش ابتدا به اختصار حوضۀ رسوبی کرمان و خصوصیات کانی شناسی و ژئوتکنیکی نهشته های این حوضه بررسی شده است. سپس به منطور بررسی تأثیر محیط رسوبی و تاریخچۀ زمین شناسی بر ویژگی های مهندسی این نهشتهها، آزمایش های سه محوری روی خاک های بازسازی شده با رطوبتی بیش تر از حدروانی و با فشارهای همه جانبه مختلف در حالت تحکیم یافته زهکشی شده و زهکشی نشده انجام شد. به منظور بررسی میزان انطباق رفتار خاک ها در حالت های طبیعی و بازسازی شده منحنی های تنش- کرنش مقایسه شد و حساسیت ساختاری خاک با استفاده از معیار حساسیت مقاومتی بررسی شد. از بررسی نتایج آزمایشهای سه محوری می توان میتوان در تفسیر محیط رسوبی و تاریخچه زمین شناسی استفاده کرد. مقایسه منحیهای تنش- کرنش نمونه های طبیعی و بازسازی شده نشان میدهد که در خیلی موارد رفتار خاکهای دست نخورده و بازسازی شده مشابه بوده و سیمان شدگی و ساختار خاک توسعه زیادی نداشته است. هم چنین نتایج آنالیز نمونه ها نشان داد که کانیهای موجود در نهشته های این شهر عمدتاً شامل ایلیت، کلریت، اسمکتیت و کلسیت هستند. مقایسۀ تصاویر میکروسکپ الکترونی از نمونه های بازسازی شده و دست نخورده، آرایش تصادفی، نبود ساختار مشخص و فشردگی خاکهای محدودۀ شهر را تأیید میکند. نتایج نشان میدهد که این خاکها از تأثیرپذیری محیط رسوبی و تاریخچه زمین شناسی نسبتاً مشابه و یک نواختی برخوردارند و ساختار و سیمان شدگی در آن ها توسعۀ زیادی نداشته و عموماً فشرده و پیش تحکیم هستند.

کلمات کلیدی

, حوضۀ رسوبی, خاکهای ریزدانه, خصوصیات زمین شناسی, کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056561,
author = {محمدرضا امینی زاده بزنجانی and آقاملائی, ایمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and محمد بهرامی},
title = {بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2016},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-6837},
pages = {3245--3270},
numpages = {25},
keywords = {حوضۀ رسوبی، خاکهای ریزدانه، خصوصیات زمین شناسی، کرمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها
%A محمدرضا امینی زاده بزنجانی
%A آقاملائی, ایمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A محمد بهرامی
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2016

[Download]