نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, ( ISI ), دوره (34), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (13-14)

عنوان : ( اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران )

نویسندگان: فائزه فتاح , مجید جامی الاحمدی , قربانعلی اسدی , سعید مودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In the spring and summer of 2012 some surveys were conducted in Mashhad and its suburbs, to collect the biological control agents against Bindweed. During this,a few lepidopteran larvae were observed feeding on Convolvolus arvensis L. Leaves . The larvae collected and reared in insectariums and thespecies identified as Bedellia somnulentella (Zeller) by H. Alipanah, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran. This species is newly reported from Iran.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیکی, علف هرز, پیچک صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056564,
author = {فائزه فتاح and مجید جامی الاحمدی and اسدی, قربانعلی and سعید مودی},
title = {اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران},
journal = {نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran},
year = {2014},
volume = {34},
number = {2},
month = {December},
issn = {0259-9996},
pages = {13--14},
numpages = {1},
keywords = {کنترل بیولوژیکی، علف هرز، پیچک صحرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران
%A فائزه فتاح
%A مجید جامی الاحمدی
%A اسدی, قربانعلی
%A سعید مودی
%J نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran
%@ 0259-9996
%D 2014

[Download]