پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق , 2010-05-04

عنوان : ( ارائه یک روش پیشنهادی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ DVR درشبکه های توزیع )

نویسندگان: تکتم شریفیان عطار , حمید رضا جعفریان , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به پیشرفت های تکنولوژیک درسالهایا خیر و حساسیت برخی دستگاه ها به کیفیت انرژِ ورودی امروزه مساله کیفیت توان ازجایگاه ویژه ای درصنعت برق برخوردار گردیده است بدین منظور استانداردی برای کیفیت توان تعریف گردیده که یکی ازموارد آن عدم افت ولتاژ به کمتر از 90درصد مقدارنامی 0.9P.u می باشد زیرا دراکثر کارخانجات بزرگ و صنایع حساس مانندنساجی و ... دستگاه هایی وجود دارد که افت ولتاژ بیش از90درصد مقدارنامی باعث بوجود آمدن خسارت فنی و اقتصادی زیادی میگردد از این رو برای رفع این مشکل اکثرا از سوئیچ کردن برخی مبدلهای استاتیکی استفاده میشود که یکی از این ادوات که برای رفع کمبود یا اضافه ولتاژ گذرا به کار برده می شود بازگرداندن دینامیکی ولتاژ DVR می باشد مسائل مربوط به DVR عمدتا شامل دو قسمت می باشد که یکی کنترل DVR و مقدار توان تزریقی آن درهرلحظه به سیستم می باشد و دیگری جایابی و تعیین ظرفیت بهینه آن دریک شبکه توزیع است دراین مقاله به بررسی مورد اخیر پرداخته شدهاست که این نوع دیدگاه بیشترراجع به مسائل طراحی و برنامهریزی شبکه های توزیع میب اشد و معمولا یک مساله بهینه سازی چندهدفه است.

کلمات کلیدی

, باز گردان ولتاژ دینامیکی, تابع چند هدفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056569,
author = {شریفیان عطار, تکتم and حمید رضا جعفریان and قاضی, رضا},
title = {ارائه یک روش پیشنهادی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ DVR درشبکه های توزیع},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {باز گردان ولتاژ دینامیکی، تابع چند هدفه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک روش پیشنهادی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ DVR درشبکه های توزیع
%A شریفیان عطار, تکتم
%A حمید رضا جعفریان
%A قاضی, رضا
%J پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
%D 2010

[Download]