آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (12), سال (2016-1) , صفحات (19-46)

عنوان : ( واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع )

نویسندگان: سیدمحمدهادی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وضعیت حقوقی معامله با جهت نامسروع همواره از مسائل مورد مناقشه اندیشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و مصر بین موردی که جهت نامشروع وارد قلمرو معامله شده و موردی که جهت فقط جنبه شخصی و درونی دارد و موردی که طرف دیگر فقط بدان علم دارد تفکیک شده است. نوشته حاضر فقط مورد سوم را مورد بررسی قرار می دهد. در باره حکم این مورد میان فقیهان امامیه و حقوقدانان ایران و مصر اختلاف واقع شده، مشهور فقیهان و حقوقدانان صرف علم را موجب بطلان معامله ندانسته اما غیر مشهور به بطلان این معامله نظر داده اند. قانونگذار ایرانی نیز در ماده 217 به صحت این معامله نظر داده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی با نقد دیدگاه مشهور ، دیدگاه مقابل را ترجیح داده و آن را موافق با مصالح اجتماعی و نظم عمومی و سازگار با فلسفه وضع ماده 217 یافته و پیشنهاد اصلاح ماده مزبور را مطرح کرده است.

کلمات کلیدی

, معامله, جهت نامشروع, فقه امامیه, حقوق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056576,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدهادی and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {12},
month = {January},
issn = {2251-936x},
pages = {19--46},
numpages = {27},
keywords = {معامله، جهت نامشروع، فقه امامیه، حقوق مصر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2016

[Download]