تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (5), شماره (17), سال (2015-12) , صفحات (217-227)

عنوان : ( بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , محمد رضا رمضانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین نحوه و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر عملکرد ارقام پنبه نقش به سزایی در ارزیابی عملکرد در شرایط تنش خشکی دارد. لذا این پژوهش به منظور تعیین عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجزاء موثر بر عملکرد بر روی چهار رقم حساس و متحمل به خشکی پنبه انجام گرفت. ارقام پنبه به عنوان کرت های فرعی در سه سطح آب مصرفی به عنوان کرت های اصلی (آبیاری به میزان (I33%) 33%، (I66%) 66% و (I100%) 100% نیاز آبی) به صورت کرت های خرد شده، در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمامی اجزاء عملکرد پنبه (به جزء وزن غوزه) به طور معنی داری تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. نتایج همچنین نشان داد ابقا تعداد بالاتر غوزه در بوته عامل اصلی اختلاف ارقام در رابطه با عملکرد وش می باشد. در شرایط تنش همبستگی بالا و معنی دار بین عملکرد وش با تعداد غوزه در بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مشاهده شد. درصورتی که در شرایط آبیاری کامل این همبستگی تنها بین دو صفت ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک دیده شد. نتایج تجزیه علیت با استفاده از ضرایب همبستگی ساده نشان داد که مهم ترین جزء موثر بر عملکرد در شرایط تنش خشکی و آبیاری کامل عملکرد بیولوژیک می باشد و اجزاء دیگری چون تعداد و وزن غوزه، درصد زود رسی و شاخص برداشت با تاثیر غیر مستقیم بر این جزء سبب افزایش عملکرد وش می شوند.

کلمات کلیدی

, ارقام متحمل, تجزیه علیت, خشکی, شاخص برداشت, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056584,
author = {مهرآبادی, حمید رضا and نظامی, احمد and کافی, محمد and محمد رضا رمضانی مقدم},
title = {بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {17},
month = {December},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {217--227},
numpages = {10},
keywords = {ارقام متحمل، تجزیه علیت، خشکی، شاخص برداشت، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی
%A مهرآبادی, حمید رضا
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A محمد رضا رمضانی مقدم
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2015

[Download]