جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (139-152)

عنوان : ( بررسی اثر گذاری محلات شهری بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , صمد امرائی , احمد رومیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت زندگی، یک مفهوم فرا رشته¬ای است که طی دهه¬های اخیر مورد توجه بسیاری از شاخه¬های علوم انسانی قرار گرفته است. این مفهوم در تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی پیرامون توسعه جوامع شهری نیز مطرح شده و بر منابع موجود در شهرها تأکید دارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شرایط محلات شهری بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت می¬باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی می¬باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش¬های کتابخانه¬ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 95هزار نفر جمعیت ساکن در شهر در نظر گرفته شده است که با خطای 05/0 و حجم نمونه 322 پرسشنامه محاسبه شده است که به صورت تصادفی بین مردم پخش و توزیع گردیده است تا اصل فرصت بین مردم به طور مساوی تقیسم شود، و برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش¬های تحلیل کمی و کیفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشتر پاسخگویان از قلمرو جغرافیای و محیط طبیعی رضایت کامل داشته¬اند و از قلمرو کالبدی ناراضی بودند، به طوری که قلمرو جغرافیا و محیط بالاترین و قلمرو کالبدی پایین¬ترین میانگین و امتیاز در بین قلمرو¬ها را به خود اختصاص داده¬اند. همچنین برای بررسی محلات شهر بر اساس امتیاز میانگین رضایت پاسخگویان از قلمروها رتبه¬بندی شده¬اند که بر حسب امتیاز محله کونایی¬ها دارای بالاترین رتبه و محله شیراوند دارای پایین¬ترین رتبه در بین محلات شهری در محدوده مورد مطالعه بوده است.

کلمات کلیدی

, محلات شهری, توسعه پایدار, کیفیت زندگی, شهر کوهدشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056589,
author = {عنابستانی, علی اکبر and صمد امرائی and رومیانی, احمد},
title = {بررسی اثر گذاری محلات شهری بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2538-3531},
pages = {139--152},
numpages = {13},
keywords = {محلات شهری، توسعه پایدار، کیفیت زندگی، شهر کوهدشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر گذاری محلات شهری بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت
%A عنابستانی, علی اکبر
%A صمد امرائی
%A رومیانی, احمد
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2016

[Download]