پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (3), شماره (12), سال (2016-6) , صفحات (37-46)

عنوان : ( تعیین سهم پیش‌ پراکندگی رویکردهای برنامه‌ درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , سید کاظم علوی لنگرودی , حمیده پاک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت گرایش به تفکر نقادانه در حوزه علوم انسانی، پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم رویکردهای برنامه درسی دانشجویان علوم انسانی در میزان تمایل آنان به تفکر انتقادی صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانشجویان رشته¬های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-91 بوده¬اند. تعداد 366 نفر از این دانشجویان طبق جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه¬گیری طبقه¬ای نسبی انتخاب و پرسشنامه¬های گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) و رویکردهای برنامه درسی ارنشتاین و هانکینز (2009) را تکمیل کردند. داده¬های حاصل نیز با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. یافته ها: از بین رویکردهای شش گانه، رویکردهای رفتاری، سیستمی، مدیریتی و علمی قادر به پیش بینی تفکر انتقادی دانشجویان نبوده اند(05/0p>)؛ در حالی که دو رویکرد دیگر، یعنی رویکرد انسان گرایی و نومفهوم گرایی قادر به پیش بینی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی بوده و رویکرد نومفهوم¬گرایی، بیشترین میزان پیش بینی¬کنندگی را به خود اختصاص داده است (000/0p=،54/14=(364،1)F). نتیجه گیری: با عنایت به نقش رویکردهای انسانگرایی و نومفهوم¬گرایی در توسعه گرایش به تفکر انتقادی، حرکت علوم انسانی به سمت رویکردهای غیرفنی در جهت تحول برنامه های درسی این حوزه پیشنهاد می¬گردد.

کلمات کلیدی

, رویکردهای برنامه درسی, تفکر انتقادی, علوم انسانی, برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056596,
author = {جعفری ثانی, حسین and سید کاظم علوی لنگرودی and پاک مهر, حمیده},
title = {تعیین سهم پیش‌ پراکندگی رویکردهای برنامه‌ درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی},
journal = {پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {12},
month = {June},
issn = {2345-6523},
pages = {37--46},
numpages = {9},
keywords = {رویکردهای برنامه درسی، تفکر انتقادی، علوم انسانی، برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین سهم پیش‌ پراکندگی رویکردهای برنامه‌ درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی
%A جعفری ثانی, حسین
%A سید کاظم علوی لنگرودی
%A پاک مهر, حمیده
%J پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
%@ 2345-6523
%D 2016

[Download]