روان شناسی بالینی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (51-59)

عنوان : ( تاثیر امید درمانی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون )

نویسندگان: نعمت ستوده اصل , معصومه ثابت اسماعیل پور , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: وابستگی به مواد یکی از مهم ترین عوامل موثر بر کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به وابستگی به مواد در سراسر جهان به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر امید درمانی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون در شهر سمنان بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با استفاده از گروه آزمایش و کنترل بوده است . تعداد 40 بیمار وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده متادون در شهرستان سمنانبا توجه به معیارهای ورود و خروج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش علاوه بر درمان دارویی نگهدارنده متادون تحت امید درمانی قرار گرفت. امید درمانی طی8 جلسه بر روی آزمودنی های گروه آزمایش انجام شد و در این فاصله گروه گواه برای انجام مداخله روانشناختی در لیست انتظار قرارگرفت. کلیه بیماران قبل از شرکت در مداخله، نسبت به تکمیل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی(SF36) اقدام نمودند. بعد از انجام مداخلات درمانی و سه ماه پس از پایان مداخله، آزمودنی ها توسط همان پرسشنامه (کیفیت زندگی)، مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی بیماران در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون تغییر معنی داری را نشان داد و اثرات درمان پس از سه ماه هنوز برقرار بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان بیان نمود، که امید درمانی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده متادون موثر است.

کلمات کلیدی

, امید درمانی, کیفیت زندگی, بیماران وابسته به مواد, درمان نگهدارنده متادون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056613,
author = {نعمت ستوده اصل and معصومه ثابت اسماعیل پور and بیگدلی, ایمان الله},
title = {تاثیر امید درمانی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-501x},
pages = {51--59},
numpages = {8},
keywords = {امید درمانی، کیفیت زندگی، بیماران وابسته به مواد، درمان نگهدارنده متادون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر امید درمانی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون
%A نعمت ستوده اصل
%A معصومه ثابت اسماعیل پور
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2016

[Download]