زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (69-90)

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd توده های نفوذی شمال شرق کاشمر )

نویسندگان: علیرضا الماسی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , Urs KlÖtzli , Jose Francisco Santos ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مطالعاتی در 30 کیلومتری شمال شرق کاشمر قرار دارد. براساس سن سنجی زیرکن توده های نفوذی نوع I (سن 40 میلیون سال)، در زمان ائوسن و در پاسخ به فشارش ناحیه ای، حرکات امتدادلغز چپ‌گرد گسلهای درونه و تکنار سبب رخداد زون برشی، حوضه pull-apart و شکستگیهای ریدل شده که شرایط را برای صعود ماگما و محلول گرمابی مهیا کرده است. طی تکامل ساختاری منطقه، چند ضربان ماگمایی کالکوآلکالن تا آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی نوع I و یک پالس نوع A در منطقه نفوذ کرده است. مقادیر اولیه 87Sr/86Sr (706/0-705/0) و 143Nd/144Nd (5126/0-5125/0) برای سری I، منشأ پوسته قاره ای با دخالت گوشته (فرورانش) را نشان می دهد. ماگمای عامل دسته دایک های کوارتزمونزونیتی جدید نوع I، سبب دگرسانیها و کانی سازی IOCG در منطقه شده است. دو مرحله چرخش محلول گرمابی اکسیدان آهن دار سبب دگرسانیهای آرژیلیک پیشرفته، سرسیتی، سیلیسی، اکسیدآهن، کربناتی، اپیدوتی و کلریتی و کانی سازی رگه ای سولفید فلزات پایه و رگه های IOCG غنی از اسپکیولاریت در منطقه شده است.

کلمات کلیدی

, زون برشی; ماگماتیسم نوع I و A; سن سنجی U, Pb زیرکن; ایزوتوپ های Sr, Nd ; فرورانش; IOCG
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056619,
author = {الماسی, علیرضا and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and رحیمی, بهنام and Urs KlÖtzli and Jose Francisco Santos},
title = {زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd توده های نفوذی شمال شرق کاشمر},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7306},
pages = {69--90},
numpages = {21},
keywords = {زون برشی; ماگماتیسم نوع I و A; سن سنجی U-Pb زیرکن; ایزوتوپ های Sr-Nd ; فرورانش; IOCG},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd توده های نفوذی شمال شرق کاشمر
%A الماسی, علیرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A رحیمی, بهنام
%A Urs KlÖtzli
%A Jose Francisco Santos
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2015

[Download]