کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 , 2016-03-02

عنوان : ( زنجیره ارزش برند جهانی: اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند بر وفاداری به برند )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , رضا لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرکت ها باید به دنبال خلق و افزایش ارزش از طریق ایجاد یک زنجیره ارزش توسط برند خود باشند و برای بقاء در هر دو سطح محلی و جهانی باید نگاهی جهانی به این زنجیره ارزش داشته باشند. هدف این زنجیره ارزش برند جهانی تولید خروجی های با ارزشی است که به بقاء و رشد شرکت ها از طریق جذب مشتریان جدید و یا حفظ و توسعه مشتریان فعلی کمک نماید. هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل مؤثر بر مهم ترین خروجی با ارزش یعنی وفاداری به برند است که در مقایسه با سایر موارد پایدارتر و راهبردی تر می باشد. دراین راستا، مطالعه ای به صورت کتابخانه ای انجام گردید و نتایج ارزیابی مقالات و تحقیقات مختلف داخلی و خارجی نیز نقش وفاداری بر افزایش ارزش شرکت را تأیید نموند. در گام نهایی این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و افزایش وفاداری به برند پرداخته شد. تحقیقات مختلف اثر مثبت تجربه برند، کیفیت خدمت و ارتباط برند را با واسط اعتماد به برند بر وفاداری به برند نشان داد. در پایان مدل مفهومی ارایه گردیده است که در آن رابطه بین متغیرهای مستقل (تجربه برند، کیفیت خدمت و ارتباط برند) بر متغیر وابسته وفاداری به برند را از طریق متغیر میانجی اعتماد به برند نشان می دهد و می تواند چارچوبی برای مطالعات موردی آتی باشد.

کلمات کلیدی

, برند جهانی, زنجیره ارزش برند جهانی, وفاداری به برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056628,
author = {رحیم نیا , فریبرز and لطفی, رضا},
title = {زنجیره ارزش برند جهانی: اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند بر وفاداری به برند},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برند جهانی، زنجیره ارزش برند جهانی، وفاداری به برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زنجیره ارزش برند جهانی: اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند بر وفاداری به برند
%A رحیم نیا , فریبرز
%A لطفی, رضا
%J کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
%D 2016

[Download]