نقد زبان و ادبیات خارجی, دوره (11), شماره (15), سال (2016-3) , صفحات (275-291)

عنوان : ( بررسی ترس از مرگ در سه قطره خون هدایت و ضد اخلاق ژید بر اساس روش نقد ژیلبر دوران )

نویسندگان: سارا سروش , نگار مزاری , طاهره خامنه باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله به مطالعه سه قطره خون صادق هدایت و ضد اخلاق ژید می پردازیم. هدف مطالعۀ تصاویری است که برخاسته از نوعی تشویش و نگرانی نزد نویسندگان این دو اثر است. با مطالعه این تصاویر نشان خواهیم داد که چگونه تخیل دو نویسنده دست به رؤیاپردازی‌هایی می زند تا با حس نگرانی و ترس از مرگ مقابله کند و این امر به خلق تصاویری می انجامد که بیانگر روحیات درونی شخصیتهای دو داستان می باشد. ما در این پژوهش تمایلات ناخودآگاه و رؤیاپردازیی هایی را که مدام در خودآگاه دو نویسنده آشکار می‌شوند، مورد مطالعه قرار خواهیم داد. برای دستیابی به این هدف، از روش نقد ژیلبر دوران بهره خواهیم برد. نظریه دوران در نقد باشلار ریشه دارد، لذا علت مقایسه دو اثر مورد مطالعه این پژوهش وجود تصاویر طبیعت گرا و رویاپردازی بر روی عنصر خاک ، عنصر برگزیده تخیل دو نویسنده می باشد. روش قاعده مند دوران با دسته بندی تصاویر ادبی در منظومه های تخیلی، راهگشای شناخت تخیل هدایت و ژید خواهد بود.

کلمات کلیدی

, ژید, رؤیاپردازی, ژیلبردوران, تصویر, هدایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056650,
author = {سروش, سارا and مزاری, نگار and خامنه باقری, طاهره},
title = {بررسی ترس از مرگ در سه قطره خون هدایت و ضد اخلاق ژید بر اساس روش نقد ژیلبر دوران},
journal = {نقد زبان و ادبیات خارجی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {15},
month = {March},
issn = {2008-7330},
pages = {275--291},
numpages = {16},
keywords = {ژید، رؤیاپردازی، ژیلبردوران، تصویر، هدایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترس از مرگ در سه قطره خون هدایت و ضد اخلاق ژید بر اساس روش نقد ژیلبر دوران
%A سروش, سارا
%A مزاری, نگار
%A خامنه باقری, طاهره
%J نقد زبان و ادبیات خارجی
%@ 2008-7330
%D 2016

[Download]