پژوهش های مدیریت منابع انسانی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (23-46)

عنوان : ( برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری تحلیل روند و رگرسیون (1396-1392) )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , معصومه عارف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین نیروی انسانی مناسب یکی از مهمترین دغدغه های سازمانهای امروزی است. اعضای هیئت علمی دانشگاهها به لحاظ دارا بودن ویژگیهای خاص به محض نیاز در دسترس سازمان نیستند و همین امر برنامه ریزی در جهت پیش بینی تقاضای آنها را امری اجتناب ناپذیر می نماید. در این پژوهش با استفاده از تحلیل روند که یکی از روشهای برآورد کمی است، ابتدا متغیرهای پیش بین شامل تعداد دانشجویان کارشناسی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و تعداد مقالات در پنج سال آینده به دست می آیند و سپس با مدلهای معادلات رگرسیونی تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه علمی، سن و جنسیت در بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۳۹۲ پیش بینی می گردند. از ۱۰۲ نفر عضو هیئت علمی پیش بینی شده تا سال ۱۳۹۶ بیشترین تعداد متعلق به مرتبه دانشیاری و رده سنی ۴۶ تا ۵۵ سال می باشند؛ همچنین درصد اعضای هیئت علمی زن رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

برنامه ریزی نیروی انسانی؛ پیش بینی تقاضای نیروی انسانی؛ تحلیل رگرسیون؛ تحلیل روند؛ هیئت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056659,
author = {آهنچیان, محمدرضا and عارف, معصومه},
title = {برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری تحلیل روند و رگرسیون (1396-1392)},
journal = {پژوهش های مدیریت منابع انسانی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8254},
pages = {23--46},
numpages = {23},
keywords = {برنامه ریزی نیروی انسانی؛ پیش بینی تقاضای نیروی انسانی؛ تحلیل رگرسیون؛ تحلیل روند؛ هیئت علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری تحلیل روند و رگرسیون (1396-1392)
%A آهنچیان, محمدرضا
%A عارف, معصومه
%J پژوهش های مدیریت منابع انسانی
%@ 2008-8254
%D 2016

[Download]